சொற்செயலி ஓர் அறிமுகம் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. Table Format உரையாடல் பெட்டியை திறப்பதற்கு இவற்றுள் எந்த கட்டளையைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும் 

  (a)

  File ⟶ Table properties

  (b)

  Format ⟶ Table properties

  (c)

  Table ⟶ Table Properties

  (d)

  Edit ⟶ Table Properties

 2. ஆவணத்தின் மேல் ஓரத்தில் இவற்றுள் எந்த பகுதி தோன்றும்?

  (a)

  Head

  (b)

  Foot

  (c)

  Header

  (d)

  Footer

 3. Find & Replace அம்சம் எந்த பட்டிப்பட்டையில் உள்ளது?

  (a)

  File

  (b)

  Edit

  (c)

  Tools

  (d)

  Format

 4. ஆவணத்தின் தொடக்கத்திற்கு செல்ல குறுக்கு சாவி எது?

  (a)

  Ctrl + Home

  (b)

  Ctrl + End

  (c)

  Home

  (d)

  End

 5. ஏற்கனவே செய்த செயலை தவிர்கக்க உதவும் குறுக்கு வழி சாவி சேர்மானம் யாது?

  (a)

  Ctrl +E

  (b)

  Ctrl + U

  (c)

  Ctrl + Z

  (d)

  Ctrl + n

 6. 3 x 2 = 6
 7. உரை வடிவூட்டம் என்றால் என்ன?

 8. தனியுரிமம் பெற்ற மென்பொருள் மற்றும் திறந்த மூல மென்பொருள் பற்றிய வேறுபாடுகளை எழுதுக.

 9. ஓபன் ஆஃபீஸ் ரைட்டரின் சில அம்சங்களை எழுதுக

 10. 3 x 3 = 9
 11. பக்க அமைவுகள் எத்தனை வகைப்படும்?

 12. ஆவணத்தை சேமிக்க கூடிய பல்வேறு வழிகள் யாவை?

 13. உரையில் வரி இடைவெளியை மாற்றும் வழிகள் பற்றி எழுதுக.

 14. 2 x 5 = 10
 15. பக்க இசைவின் வகைகளைப் பற்றி எழுதுக.

 16. உள்தள்ளல் என்றால் என்ன?ஆவணத்தில் எவ்வாறு உள்தள்ளல் செய்வது பற்றி விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி தொழில்நுட்பம் - சொற்செயலி ஓர் அறிமுகம் Book Back Questions ( 11th Standard Computer Technology - Introduction to Word Processor Book Back Questions )

Write your Comment