சொற்செயலி ஓர் அறிமுகம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. Table Format உரையாடல் பெட்டியை திறப்பதற்கு இவற்றுள் எந்த கட்டளையைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும் 

  (a)

  File ⟶ Table properties

  (b)

  Format ⟶ Table properties

  (c)

  Table ⟶ Table Properties

  (d)

  Edit ⟶ Table Properties

 2. Find & Replace அம்சம் எந்த பட்டிப்பட்டையில் உள்ளது?

  (a)

  File

  (b)

  Edit

  (c)

  Tools

  (d)

  Format

 3. ஆவணத்தில் உள்ள தேடப்படும் வார்த்தை தோன்றும் எல்லா இடங்களையும் தேர்வு செய்யும் பொத்தான் எது?

  (a)

  Find

  (b)

  Find All

  (c)

  Replace

  (d)

  Replace All

 4. இவற்றுள் எந்த பகுதி செயற்பாட்டின் பெயரை திரையின் மேல் புறத்தில் காட்டும்?

  (a)

  பட்டிப்பட்டை

  (b)

  கருவிப்பட்டை

  (c)

  தலைப்புப் பட்டை

  (d)

  பத்த வடிவூட்டம்

 5. ஏற்கனவே செய்த செயலை தவிர்கக்க உதவும் குறுக்கு வழி சாவி சேர்மானம் யாது?

  (a)

  Ctrl +E

  (b)

  Ctrl + U

  (c)

  Ctrl + Z

  (d)

  Ctrl + n

 6. 7 x 2 = 14
 7. உரை வடிவூட்டம் என்றால் என்ன?

 8. ஓபன் ஆஃபீஸ் ரைட்டரில் உள்ள பல்வேறு தொகுப்புகள் யாவை?

 9. ஆவணத்தில் எவ்வாறு திருத்தங்கள் செய்வாய்?

 10. ஓபன் ஆஃபீஸ் ரைட்டரின் சில அம்சங்களை எழுதுக

 11. சொற்செயலாக்கம் என்றால் என்ன?

 12. சுட்டெலி மூலம் உரையை எவ்வாறு தேர்வு செய்யலாம்?

 13. பக்க வடிவூட்டல் என்றால் என்ன?

 14. 7 x 3 = 21
 15. நகர்த்தல் மற்றும் நகலெடுத்தல் பற்றிய வேறுபாடுகளை எழுதுக.

 16. புல்லட் மற்றும் எண்வரிசையை எவ்வாறு நீக்குவாய்?

 17. ஆவணத்தை சேமிக்க கூடிய பல்வேறு வழிகள் யாவை?

 18. உரையில் வரி இடைவெளியை மாற்றும் வழிகள் பற்றி எழுதுக.

 19. ரூலர்-குறிப்பு வரைக.

 20. புல்லட்குறி மற்றும் எண் வரிசையின் பயன் யாது?

 21. ரைட்டர் ஆவணத்தில் தலைப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பை  எவ்வாறு சேர்ப்பாய்?

   

 22. 2 x 5 = 10
 23. தலைப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பு என்றால் என்ன? இவற்றில் எவ்வாறு பக்க எண்களை சேர்ப்பாய்?

 24. ரைட்டரில் பக்க வடிவூட்டல் பற்றி விரிவாக எழுதுக 

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி தொழில்நுட்பம் - சொற்செயலி ஓர் அறிமுகம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Computer Technology - Introduction to Word Processor Model Question Paper )

Write your Comment