சொற்செயலி ஓர் அறிமுகம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 10
  10 x 1 = 10
 1. Table Format உரையாடல் பெட்டியை திறப்பதற்கு இவற்றுள் எந்த கட்டளையைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும் 

  (a)

  File ⟶ Table properties

  (b)

  Format ⟶ Table properties

  (c)

  Table ⟶ Table Properties

  (d)

  Edit ⟶ Table Properties

 2. திரையின் கீழ் பகுதியில் உள்ள எந்த பொத்தான் ஆவணத்தின் நிலையைக் காட்டும்?

  (a)

  பணிப்பட்டை

  (b)

  தலைப்புப் பட்டை

  (c)

  நிலமைப் பட்டை

  (d)

  கருவிப்பட்டை

 3. ஆவணத்தின் மேல் ஓரத்தில் இவற்றுள் எந்த பகுதி தோன்றும்?

  (a)

  Head

  (b)

  Foot

  (c)

  Header

  (d)

  Footer

 4. உரையின் கொடாநிலை தோற்றத்தை மாற்றுவது?

  (a)

  உரை வடிவூட்டம்

  (b)

  பக்க வடிவூட்டம்

  (c)

  சிறப்பு வடிவூட்டம்

  (d)

  பத்த வடிவூட்டம்

 5. Find & Replace அம்சம் எந்த பட்டிப்பட்டையில் உள்ளது?

  (a)

  File

  (b)

  Edit

  (c)

  Tools

  (d)

  Format

 6. ஆவணத்தில் உள்ள தேடப்படும் வார்த்தை தோன்றும் எல்லா இடங்களையும் தேர்வு செய்யும் பொத்தான் எது?

  (a)

  Find

  (b)

  Find All

  (c)

  Replace

  (d)

  Replace All

 7. ஆவணத்தின் தொடக்கத்திற்கு செல்ல குறுக்கு சாவி எது?

  (a)

  Ctrl + Home

  (b)

  Ctrl + End

  (c)

  Home

  (d)

  End

 8. ஒரு ஆவணத்தில் தேடல் மற்றும் மாற்றியமைத்தலுக்கான குறுக்குவழி சாவி எது?

  (a)

  Ctrl + F1

  (b)

  Ctrl + F4

  (c)

  Ctrl + F5

  (d)

  Ctrl +F7

 9. இவற்றுள் எந்த பகுதி செயற்பாட்டின் பெயரை திரையின் மேல் புறத்தில் காட்டும்?

  (a)

  பட்டிப்பட்டை

  (b)

  கருவிப்பட்டை

  (c)

  தலைப்புப் பட்டை

  (d)

  பத்த வடிவூட்டம்

 10. ஏற்கனவே செய்த செயலை தவிர்கக்க உதவும் குறுக்கு வழி சாவி சேர்மானம் யாது?

  (a)

  Ctrl +E

  (b)

  Ctrl + U

  (c)

  Ctrl + Z

  (d)

  Ctrl + n

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி தொழில்நுட்பம் சொற்செயலி ஓர் அறிமுகம் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 11th Standard Computer Technology Introduction to Word Processor One Marks Question And Answer )

Write your Comment