இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  6 x 1 = 6
 1. இயக்க அமைப்பானது ---------------------

  (a)

  பயன்பாட்டு மென்பொருள்

  (b)

  வன்பொருள்

  (c)

  அமைப்பு மென்பொருள்

  (d)

  உபகரணம்

 2. இயக்க அமைப்புகளின் பயன்பாட்டைக் கண்டறியவும்

  (a)

  மனித மற்றும் கணினி இடையே எளிதாக தொடர்பு

  (b)

  உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு சாதனங்கள் கட்டுப்படுத்தும்

  (c)

  முதன்மைன்மை நினைவகத்தை மேலாண்மை செய்ய

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 3. பின்வரும் எந்த இயக்க அமைப்பில் வணிக ரீதியாக உரிமம்  பெற்ற இயக்க அமைப்பு ஆகும்

  (a)

  விண்டோஸ்

  (b)

  உபுண்டு

  (c)

  பெடோரா

  (d)

  ரெட்ஹெட் 

 4. கோப்பு மேலாண்மை எவற்றை நிர்வகிக்கிறது

  (a)

  கோப்புகள் 

  (b)

  கோப்புறைகள்

  (c)

  அடைவு அமைப்புகள்

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 5. ஊடாடு இயக்க அமைப்பு வழங்கும் வசதி.

  (a)

  வரைகலை  பயனர் இடைமுகம் (GUI)

  (b)

  தரவு விநியோகம்

  (c)

  பாதுகாப்பு மேலாண்மை

  (d)

  உண்மையான நேரம் செயலாக்க

 6. பின்வருவனவற்றில் அண்ட்ராய்டு இயக்க அமைப்பின் பதிப்பை எது குறிக்கிறது?

  (a)

  JELLY BEAN

  (b)

  UBUNDU

  (c)

  OS / 2

  (d)

  MITTIKA

 7. 7 x 2 = 14
 8. நினைவக மேலாண்மையின்  நன்மைகள் யாவை ?

 9. ஒரு GUI என்றால் எஎன்ன?

 10. லினக்ஸ் இயக்க அமைப்பின் பல்வேறு பகிர்மானங்களை பட்டியலிடு

 11. பல்பணியாக்கம் என்றால் என்ன?

 12. செயல்முறைகளின் வகைகள் யாவை?

 13. பிழை சகிப்புத்தன்மை என்றால் என்ன?

 14. ரியாக்ட் OS என்றால் என்ன?

 15. 5 x 3 = 15
 16. நேரம் பகிர்தல் இயக்க அமைப்பின்  நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் என்ன ?

 17. விண்டோஸ் மற்றும் லினக்ஸ் இயக்க அமைப்பின் வேறுபாடுகள் யாவை ?

 18. இயக்க அமைப்பின் வகைகள் யாவை?

 19. செயல் மேலாண்மை என்றால் என்ன?

 20. லினக்ஸ் என்றால் என்ன?

 21. 3 x 5 = 15
 22. பரவல் இயக்க அமைப்பின் கருத்துரு பற்றி விளக்குக.

 23. திறந்த மூல இயக்க அமைப்பின் நன்மை மற்றும் தீமைகளை  விளக்குக

 24. கோப்பு மேலாண்மை- குறிப்பு வரைக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி தொழில்நுட்பம் - இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Computer Technology - Operating Systems Model Question Paper )

Write your Comment