கணினி அறிமுகம் முக்கிய வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. முதல் தலைமுறை கணிப்பொறிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிப்பொருள்

  (a)

  வெற்றிடக்குழுல்

  (b)

  திரிதடையகம்

  (c)

  ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள்

  (d)

  நுண்செயலிகள்

 2. தற்காலிக நினைவகம் எது?

  (a)

  ROM

  (b)

  PROM

  (c)

  RAM

  (d)

  EPROM

 3. வெளியீட்டு சாதனத்தை அடையாளம் காண்க

  (a)

  விசைப்பலகை

  (b)

  நினைவகம்

  (c)

  திரையகம்

  (d)

  சுட்டி

 4. உள்ளீட்டு சாதனத்தை அடையாளம் காண்க

  (a)

  அச்சுப்பொறி

  (b)

  சுட்டி

  (c)

  வரைவி

  (d)

  படவீழ்த்தி

 5. கட்டிட வரைபடத் திட்டம், பிளக்ஸ் அட்டை போன்றவற்றை அச்சிடப் பயன்படும் வெளியீட்டு சாதனம் எது?

  (a)

  வெப்ப அச்சுப்பொறி

  (b)

  வரைவி

  (c)

  புள்ளி அச்சுப்பொறி

  (d)

  மைபீச்சு அச்சுப்பொறி

 6. 7 x 2 = 14
 7. கணிப்பொறி என்றால் என்ன?

 8. தரவு மற்றும் தகவல் வேறுபடுத்துக.

 9. மையச் செயலகத்தின் (CPU) பகுதிகள் யாவை?

 10. முதல் தலைமுறைக் கணிப்பொறிகளின் குறைபாடுகளைப் பட்டியலிடு.

 11. மூன்றாம் தலைமுறைக் கணிப்பொறிகளின் நிறைகள் யாவை?

 12. நான்காம் தலைமுறைக் கணிப்பொறிகளின் நிறைகள் யாவை?

 13. முதல்,இரண்டாம், மூன்றாம்  தலைமுறைக் கணிப்பொறிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுத் தருக.

 14. 7 x 3 = 21
 15. கணிப்பொறியின் தன்மைகள் யாவை?

 16. கணிப்பொறியின் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

 17. உள்ளீட்டு சாதனங்கள் என்றால் என்ன? இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

 18. கணிப்பொறியின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார்? ஏன்  அவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறார்?

 19. இரண்டாம் தலைமுறைக் கணிப்பொறிகளின் நிறைகள் யாவை?

 20. ஐந்தாம் தலைமுறைக் கணிப்பொறிகளின் நிறைகள் யாவை?

 21. ஆறாம் தலைமுறைக் கணிப்பொறிகளின் நிறைகள் யாவை?

 22. 2 x 5 = 10
 23.  ஒரு கணிப்பொறியின் அடிப்படை பாகங்களை தெளிவான விளக்கப்படத்துடன் விளக்கு.

 24. மிகவும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் சுட்டியின் வகைகளை விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி தொழில்நுட்பம் Chapter 1 கணினி அறிமுகம் முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Technology Chapter 1 Introduction to Computers Important Question Paper )

Write your Comment