இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் மாதிரி வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. இயக்க அமைப்பானது ---------------------

  (a)

  பயன்பாட்டு மென்பொருள்

  (b)

  வன்பொருள்

  (c)

  அமைப்பு மென்பொருள்

  (d)

  உபகரணம்

 2. பின்வரும் எந்த இயக்கி, இயக்க அமைப்பு அல்ல ?

  (a)

  செயல்முறை மேலாண்மை

  (b)

  நினைவக மேலாண்மை

  (c)

  பாதுகாப்பு மேலாண்மை

  (d)

  நிரல் பெயர்ப்பி சூழல்

 3. ஊடாடு இயக்க அமைப்பு வழங்கும் வசதி.

  (a)

  வரைகலை  பயனர் இடைமுகம் (GUI)

  (b)

  தரவு விநியோகம்

  (c)

  பாதுகாப்பு மேலாண்மை

  (d)

  உண்மையான நேரம் செயலாக்க

 4. அண்ட்ராய்டு ஒரு

  (a)

  மொபைல் இயக்க அமைப்பு

  (b)

  திறந்த மூல

  (c)

  கூகுள் உருவாக்கியது

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 5. பின்வருவனவற்றில் அண்ட்ராய்டு இயக்க அமைப்பின் பதிப்பை எது குறிக்கிறது?

  (a)

  JELLY BEAN

  (b)

  UBUNDU

  (c)

  OS / 2

  (d)

  MITTIKA

 6. 6 x 2 = 12
 7. நினைவக மேலாண்மையின்  நன்மைகள் யாவை ?

 8. லினக்ஸ் இயக்க அமைப்பின் பல்வேறு பகிர்மானங்களை பட்டியலிடு

 9. பாதுகாப்பு  மேலாண்மையின்  நன்மைகள் யாவை ?

 10. மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் என்றால் என்ன?

 11. ரியாக்ட் OS என்றால் என்ன?

 12. ஒரு இயக்க முறைமையின் இரண்டு வேறு சில செயல்பாடுகளைக் கூறுக.

 13. 6 x 3 = 18
 14. விண்டோஸ் மற்றும் லினக்ஸ் இயக்க அமைப்பின் வேறுபாடுகள் யாவை ?

 15. இயக்க அமைப்பின் செயலி மேலாண்மையின் நெறிமுறைகளை  விளக்குக

 16. மென்பொருள் என்றால் என்ன?அதன் வகைகளை விளக்குக.

 17. இயக்க அமைப்பு என்றால் என்ன?

 18. இயக்க அமைப்பின் தேவை என்ன?

 19. இயக்க அமைப்பில் பல பணி(Multi tasking) தேவைப்டுவதற்கான ஒரு காரணத்தை விளக்குக.

 20. 3 x 5 = 15
 21. பரவல் இயக்க அமைப்பின் கருத்துரு பற்றி விளக்குக.

 22. திறந்த மூல இயக்க அமைப்பின் நன்மை மற்றும் தீமைகளை  விளக்குக

 23. ஒரு பயன்பாட்டிற்க்கான இடைமுகத்தை வடிவமைக்கும் பொது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டயவற்றைப் பட்டியலிடுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி தொழில்நுட்பம் Chapter 4 இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Technology Chapter 4 Operating Systems Model Question Paper )

Write your Comment