12 ஆம் வகுப்பு கணினி தொழில்நுட்பம் பாடத்தின் Book back 5 மதிப்பெண் வினா மற்றும் விடைகள் பகுதி - II

12th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 5 = 50
 1. உரைத்தொகுதியிலுள்ள உரையை சட்டத்திற்கு எவ்வாறு மாற்றுவாய்?

 2. பாலிகான் டூலைப் பயன்படுத்தி ஒரு நட்சத்திரம் வரைவதற்கான வழிமுறைகளைக் கூறு.

 3. ஆவணத்தில் உரையினை வைக்க படிநிலைகளை எழுதுக

 4. வரைகலை சட்டத்தில் எவ்வாறு படத்தை சேர்ப்பாயி படிநிலைகளை எழுதுக.

 5. கட்டங்களை (Grid) வரைய படிநிலைகளை எழுதுக.

 6. பாதையில் உரையினை பொருத்துதல் பற்றி விரிவாக எழுது.

 7. பல்லூடக உருவாக்க குழுவின் பணிகள் மற்றும் பொறுப்புகள் விரிவாக எழுதவும்.

 8. பல்லூடக கோப்பில் உள்ள வெவ்வேறு கோப்பு வடிவங்களை விவரிக்கவும்.

 9. Tools பலகத்தில் காணப்படும் கருவிகள் சிலவற்றை விவரி.

 10. ரெக்டாங்கல் பொருளைப் பற்றி எழுதுக. ஆட்டோகேடில் செவ்வகம் வரைவதற்கான வழிமுறைகளைக் கூறு.

*****************************************

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு கணினி தொழில்நுட்பம் பாடத்தின் Book back 5 மதிப்பெண் வினா மற்றும் விடைகள் பகுதி - II (12th Standard Tamil Medium Computer Technology Subject Book back 5 Mark Questions with Solution Part - II)

Write your Comment