6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு புத்தக வினா விடைகள் 2020 - 2021 - பகுதி 2

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10

  பகுதி 1

  10 x 1 = 10
 1. அளவுகோலைப் பயன்படுத்தி, நீளத்தை அளவிடும்போது உனது கண்ணின் நிலை ____________ இருக்க வேண்டும்.

  (a)

  அளவிடும் புள்ளிக்கு இடது புறமாக

  (b)

  அளவிடும் புள்ளிக்கு மேலே, செங்குத்தாக

  (c)

  புள்ளிக்கு வலது புறமாக

  (d)

  வசதியான ஏதாவது ஒரு கோணத்தில்

 2. கீதா தன் தந்தையின் வண்டியினை எடுத்துக் கொண்டு அவளுடைய வீட்டிலிருந்து 40 கி.மீ தொலைவிலுள்ள மாமா வீட்டிற்குச் செல்கிறாள். அங்கு செல்வதற்கு 40 நிமிடங்கள் எடுத்துக் கொண்டாள்.
  கூற்று1: கீதாவின் வேகம் 1 கிமீ / நிமிடம்
  கூற்று 2: கீதாவின் வேகம் 1 கி.மீ / மணி

  (a)

  கூற்று 1 மட்டும் சரி 

  (b)

  கூற்று 2 மட்டும் சரி 

  (c)

  இரண்டு கூற்றும் சரி

  (d)

  இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு 

 3. பின்வருவனவற்றுள் எது கலவையோ அல்ல

  (a)

  பாலுடன் காபி

  (b)

  எலுமிச்சை ஜூஸ்

  (c)

  நீர்

  (d)

  கொட்டைகள் புதைத்த ஐஸ்கிரீம்

 4. நீர் வாழ் தாவரங்களின் வாழிடம்

  (a)

  நீர்

  (b)

  நிலம்

  (c)

  பாலைவனம்

  (d)

  மலை

 5. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது வாழிடத்தைக் குறிக்காது?

  (a)

  பாலைவனத்தில் காணப்படும் ஒட்டகங்கள்

  (b)

  குளத்தில் காணப்படும் மீன் மற்றும் நத்தை.

  (c)

  வயல்நிலத்தில் காணப்படும் புல் மேயக்கூடிய கால்நடை.

  (d)

  காடுகளில் உள்ள வனவிலங்குகள்.

 6. பாக்டீரியா, ஒரு சிறிய _________ நுண்ணுயிரி

  (a)

  புரோகேரியோட்டிக்

  (b)

  யூகேரியோட்டிக்

  (c)

  புரோட்டோசோவா

  (d)

  செல்லற்ற

 7. பொருத்தமில்லாததைக் குறிப்பிடுக.

  (a)

  கணிப்பான்

  (b)

  அபாகஸ்

  (c)

  மின் அட்டை

  (d)

  மடிக்கணினி

 8. 500C வெப்பநிலையில் உள்ள ஓர் இரும்புக் குண்டினை, 500C வெப்பநிலையில் உள்ள நீர் நிரம்பிய முகவையில் போடும்பொழுது வெப்பமானது,

  (a)

  இரும்புக்குண்டிலிருந்து நீருக்குச் செல்லும்

  (b)

  இரும்புக் குண்டிலிருந்து நீருக்கோ (அல்லது) நீரிலிருந்து இரும்புக் குண்டிற்கோ மாறாது.

  (c)

  நீரிலிருந்து இரும்புக்குண்டிற்குச் செல்லும்

  (d)

  இரண்டின் வெப்பநிலையும் உயரும்

 9. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது நற்கடத்தி?

  (a)

  வெள்ளி

  (b)

  மரம்

  (c)

  அழிப்பான்

  (d)

  நெகிழி

 10. காற்று மாசுபாடு, அமில மழைக்கு வழிவகுக்கும், இது ஒரு _________ ஆகும்.

  (a)

  மீள் மாற்றம்

  (b)

  வேகமான மாற்றம்

  (c)

  இயற்கையான மாற்றம்

  (d)

  மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட மாற்றம்

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு புத்தக வினா விடைகள் 2020 - 2021 - பகுதி 2 (6th Standard Science Tamil Medium Free Online Test Book Back 1 Mark Questions with Answer Key Part - 2)

Write your Comment