6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021 - பகுதி 3

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10

  பகுதி 1

  10 x 1 = 10
 1. 7மீ என்பது செ.மீ-ல் 

  (a)

  70 செ.மீ

  (b)

  7 செ.மீ

  (c)

  700 செ.மீ

  (d)

  7000 செ.மீ

 2. பால் பாக்கெட்டின் நிறை, ஆரஞ்சு  பழச்சாறு  பாக்கெட்டின் நிறையை  விட 432 கிராம் கூடுதலானது.ஆரஞ்சு  பழச்சாற்றின்  பாக்கெட்டின்  நிறை 212 கி.பால்பாக்கெட்  மற்றும்  ஆரஞ்சு பழச்சாறு  பாக்கெட்டின்  மொத்த நிறை யாது?              

  (a)

  950 கி 

  (b)

  856 கி 

  (c)

  986 கி 

  (d)

  748 கி 

 3. பின்வருவனவற்றுள் எது கலவையோ அல்ல

  (a)

  பாலுடன் காபி

  (b)

  எலுமிச்சை ஜூஸ்

  (c)

  நீர்

  (d)

  கொட்டைகள் புதைத்த ஐஸ்கிரீம்

 4. எந்த விலங்குக்கு செவுள்கள் என்ற சிறப்பு உறுப்பு சுவாசிப்பதற்குப் பயன்படுகிறது _________ 

  (a)

  மண்புழு

  (b)

  தவளை

  (c)

  மீன்

  (d)

  நரி

 5. கணினியின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார்?

  (a)

  மார்ட்டீன் லூதர் கிங்

  (b)

  கிரகாம்பெல் 

  (c)

  சார்லி சாப்ளின்

  (d)

  சார்லஸ் பாபேஜ்

 6. மின்சாரம் தயாரிக்கப்படும் இடம்

  (a)

  மின்மாற்றி

  (b)

  மின்உற்பத்தி நிலையம்

  (c)

  மின்சாரக் கம்பி

  (d)

  தொலைக்காட்சி

 7. யூகேரியோட்டின் கட்டுப்பாட்டு மையம் எனப்படுவது

  (a)

  செல் சுவர்

  (b)

  நியூக்ளியஸ்

  (c)

  நுண்குமிழ்கள்

  (d)

  பசுங்கணிகம்

 8. விரலி ஒரு _________ ஆக பயன்படுகிறது.

  (a)

  வெளியீட்டுக்கருவி

  (b)

  உள்ளீட்டுக்கருவி

  (c)

  சேமிப்புக்கருவி

  (d)

  இணைப்புக்கம்பி

 9. நன்னீரில் சுமார் 30% நீர் எங்கே காணப்படுகிறது.

  (a)

  பனி ஆறுகள்

  (b)

  நிலத்தடி நீர்

  (c)

  மற்ற நீர் ஆதாரங்கள்

  (d)

  மேற்பரப்பு நீர்

 10. காற்றிலும், நீரிலும் ஏற்படக்கூடிய விருப்பத்தகாத மாற்றங்களை இப்படியும் அழைக்கலாம்.

  (a)

  மறுசுழற்சி 

  (b)

  மீண்டும் பயன்படுத்துதல் 

  (c)

  மாசுபாடு 

  (d)

  பயன்பாட்டைக் குறைத்தல் 

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021 - பகுதி 3 (6th Standard Science Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions 2020 - 2021 Part - 3)

Write your Comment