6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு படைப்பு வினா விடைகள் 2020 - 2021 - பகுதி 3

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10

  பகுதி 1

  10 x 1 = 10
 1. பூமியிலிருந்து  விண்மீனின்  தொலைவை  அளக்கப் பயன்படும் அலகு எது?           

  (a)

  மீட்டர் 

  (b)

  கிலோ மீட்டர் 

  (c)

  ஒளி ஆண்டு 

  (d)

  இவை அனைத்தும்  

 2. 1 மில்லேனியம் என்பது 

  (a)

  10 வருடங்கள் 

  (b)

  100 வருடங்கள் 

  (c)

  1000 வருடங்கள் 

  (d)

  2000 வருடங்கள் 

 3. ஒரு வாகனம் கடந்த தொலைவைக் கணக்கிடும் கருவி 

  (a)

  மேனோ மீட்டர் 

  (b)

  ஸ்பீடோ மீட்டர் 

  (c)

  ஓடோ மீட்டர் 

  (d)

  இவை ஒன்றும் இல்லை 

 4. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது திண்மம் - வாயு கலவைக்கு எடுத்துக்காட்டு?

  (a)

  மண்

  (b)

  புகை

  (c)

  ஈரப்பதம்

  (d)

  பனித்துளி

 5. காற்றூட்டப்பட்ட குளிர் பானங்களில் காணப்படுவது,

  (a)

  திண்மம் - திண்மம்

  (b)

  திரவம்-திண்மம் 

  (c)

  வாயு - திரவம் 

  (d)

  திரவம் - திரவம்

 6. கூம்பு வடிவ வேர் காணப்படுவது ______ 

  (a)

  சர்க்கரை வள்ளிக் கிழங்கு

  (b)

  பாலியா

  (c)

  அஸ்பாரகஸ்

  (d)

  கேரட்

 7. கீழ்க்கண்டவற்றில் எதற்கு இலைத்துளைகள் இல்லை?

  (a)

  நீர் மூழ்கிய தாவரம்

  (b)

  நிலைத்தத் தாவரங்கள்

  (c)

  மிதக்கும் தாவரங்கள்

  (d)

  பசுமை மாறாத் தாவரங்கள்

 8. கீழ்கண்ட எந்த வார்த்தை "சுற்றுப்புறத்தோடு ஒத்துப்போதல்" என்ற வார்த்தையின் அர்த்தமாகும்.

  (a)

  வாழிடம்

  (b)

  புற அமைப்பு ஒன்றிக் காணப்படுதல்

  (c)

  கோடைக்கால உறக்கம்

  (d)

  குளிர்கால உறக்கம்

 9. 'பாலைவனக் கப்பல்' என அழைக்கப்படுவது எது?

  (a)

  எருது

  (b)

  ஒட்டகம்

  (c)

  கழுதை

  (d)

  குதிரை

 10. கீழ்க்காணும் எந்த ஊட்டச்சத்து உடல் செயல்களுக்கு ஏற்றது?

  (a)

  கார்போ ஹைட்ரேட்

  (b)

  புரதம்

  (c)

  கொழுப்பு மற்றும் கார்போஹைட்ரேட்

  (d)

  வைட்டமின் மற்றும் தாது உப்புகள்

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு படைப்பு வினா விடைகள் 2020 - 2021 - பகுதி 3 (6th Standard Science Tamil Medium Free Online Test Creative 1 Mark Questions with Answer Key Part - 3)

Write your Comment