6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினா விடைகள் 2020 - 2021 - பகுதி 5

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10

  பகுதி 1

  10 x 1 = 10
 1. ராஜா சென்டிமீட்டரில் உள்ள பொருள்களின் பட்டியலையும் , மீட்டரில்  உள்ள பொருட்களின்  பட்டியலையும் தயாரித்தான் .கீழே  உள்ளவற்றில்  சென்டிமீட்டருக்கு  பொருந்தாத ஒன்றைத் தேர்ந்தெடு         

  (a)

  வாழைப்பழத்தின் நீளம்   

  (b)

  தண்ணிர் புட்டியின் உயரம்    

  (c)

  தொலைகாட்சி  பெட்டியின் அகலம்  

  (d)

  சல்வாரின் மேற்சட்டையின் நீளம்   

 2. 1 மில்லேனியம் என்பது 

  (a)

  10 வருடங்கள் 

  (b)

  100 வருடங்கள் 

  (c)

  1000 வருடங்கள் 

  (d)

  2000 வருடங்கள் 

 3. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது திண்மம் - வாயு கலவைக்கு எடுத்துக்காட்டு?

  (a)

  மண்

  (b)

  புகை

  (c)

  ஈரப்பதம்

  (d)

  பனித்துளி

 4. கள்ளிச் செடியில் ஒளிச்சேர்க்கை எதன் மூலம் நடைபெறுகிறது.

  (a)

  இலை

  (b)

  முட்கள்

  (c)

  வேர்கள்

  (d)

  தண்டு

 5. குதிரை: நில வாழ் உயிரி: ஆமை: _______

  (a)

  நில வாழ் உயிரி

  (b)

  நீர் வாழ் உயிரி

  (c)

  இரு வாழ்வி

  (d)

  முதுகெலும்பு உயிரி

 6. கீழ்க்கண்ட எந்த முறை அஸ்மாவால் பாலை கெடாமல் பாதுகாக்க பின்பற்றப்பட்டது>

  (a)

  அவள் உப்புக் கரைசலை பாலில் சேர்த்தாள்.

  (b)

  அவள் பாலைக் காய்ச்சி குளிர்சாதனம் பெட்டியில் வைத்தாள்

  (c)

  அவள் சர்க்கரைக் கரைசலைப் பாலில் சேர்த்தாள்

  (d)

  அவள் பாலை வறட்சியடையச் செய்தாள்.

 7. பீனால் என்பது ________ 

  (a)

  கார்பாலிக் அமிலம் 

  (b)

  அசிட்டிக் அமிலம் 

  (c)

  பென்சோயிக் அமிலம் 

  (d)

  ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் 

 8. உற்பத்தியாளர் எனப்படுபவை 

  (a)

  விலங்குகள் 

  (b)

  பறவைகள் 

  (c)

  தாவரங்கள் 

  (d)

  பாம்புகள் 

 9. இயற்கையான கொசு விரட்டி 

  (a)

  ஜாதிக்காய் 

  (b)

  முங்கள் 

  (c)

  இஞ்சி 

  (d)

  வேம்பு 

 10. கீழ்வருவனவற்றுள் எது சரியானது?

  (a)

  இயக்க மென்பொருள் மற்றும் பயன்பாட்டு மென்பொருள்

  (b)

  இயக்க மென்பொருள் மற்றும் பண்பாட்டு மென்பொருள்

  (c)

  இயக்கமில்லா மென்பொருள் மற்றும் பயன்பாட்டு மென்பொருள்

  (d)

  இயக்கமில்லா மென்பொருள் மற்றும் பண்பாட்டு மென்பொருள்

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினா விடைகள் 2020 - 2021 - பகுதி 5 (6th Standard Science Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions with Answer Key 2020 - 2021 Part - 5)

Write your Comment