6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T1 - விசையும் இயக்கமும் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினா விடைகள் 2020 - 2021

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10

  பகுதி 1

  10 x 1 = 10
 1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது அலைவுறு இயக்கம்?

  (a)

  பூமி தன் அச்சைப் பற்றிச் சுழலுதல்

  (b)

  நிலவு பூமியைச் சுற்றி வருதல் 

  (c)

  அதிர்வுறும் கம்பியின் முன்பின் இயக்கம்.

  (d)

  மேற்கண்ட அனைத்தும்

 2. கீதா தன் தந்தையின் வண்டியினை எடுத்துக் கொண்டு அவளுடைய வீட்டிலிருந்து 40 கி.மீ தொலைவிலுள்ள மாமா வீட்டிற்குச் செல்கிறாள். அங்கு செல்வதற்கு 40 நிமிடங்கள் எடுத்துக் கொண்டாள்.
  கூற்று1: கீதாவின் வேகம் 1 கிமீ / நிமிடம்
  கூற்று 2: கீதாவின் வேகம் 1 கி.மீ / மணி

  (a)

  கூற்று 1 மட்டும் சரி 

  (b)

  கூற்று 2 மட்டும் சரி 

  (c)

  இரண்டு கூற்றும் சரி

  (d)

  இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு 

 3. ஒய்வு மற்றும் இயக்கத்தில் உள்ளப் பொருளைப் பற்றி படிக்கும் இயற்பியல் பிரிவு 

  (a)

  இயக்கவியல் 

  (b)

  ஒலியியல் 

  (c)

  ஒளியியல் 

  (d)

  மின்னியல் 

 4. இந்தியாவில் நிலையான அலகுகள் NPL, புதுதில்லி -ஆல் பராமரிக்கப்படுகிறது. NPL என்பது 

  (a)

  National Public Library 

  (b)

  North Physical  Library 

  (c)

  National Physical Laboratory 

  (d)

  National Public  Laboratory 

 5. 1 மில்லேனியம் என்பது 

  (a)

  10 வருடங்கள் 

  (b)

  100 வருடங்கள் 

  (c)

  1000 வருடங்கள் 

  (d)

  2000 வருடங்கள் 

 6. எந்த வாய்பாடு சரியானது? 

  (a)

  திசைவேகம் = 

  (b)

  வேகம் = 

  (c)

  வேகம் = நீளம் x அகலம் 

  (d)

  முடுக்கம் = 

 7. ஒரு பொருளின் எல்லா பாகங்களும்  சமகால அளவில் ஒரே தொலைவு செல்லுமானால் அப்பொருளின் இயக்கம் 

  (a)

  நேர்மாறான இயக்கம் 

  (b)

  சுழற்சி இயக்கம் 

  (c)

  வட்ட இயக்கம் 

  (d)

  மாறுபடும் இயக்கம் 

 8. 'கேரம் போர்ட்'ல் உள்ள காய்களின் இயக்கம் 

  (a)

  வளைவுப்பாதை இயக்கம் 

  (b)

  வட்ட இயக்கம் 

  (c)

  கால ஒழுங்கு இயக்கம் 

  (d)

  தற்சுழற்சி இயக்கம் 

 9. கால ஒழுங்கு இயக்கத்திற்கு எடுத்துக் காட்டு,

  (a)

  வளைவு பாதையில் செல்லும் மகிழந்தின் இயக்கம்  

  (b)

  வீரர்களின் அணி நடை இயக்கம் 

  (c)

  காற்றில் பறக்கும் பறவையின் இயக்கம் 

  (d)

  கீழே இறங்கும் மின் தூக்கியின் இயக்கம் 

 10. ஒரு வாகனம் கடந்த தொலைவைக் கணக்கிடும் கருவி 

  (a)

  மேனோ மீட்டர் 

  (b)

  ஸ்பீடோ மீட்டர் 

  (c)

  ஓடோ மீட்டர் 

  (d)

  இவை ஒன்றும் இல்லை 

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T1 - விசையும் இயக்கமும் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினா விடைகள் 2020 - 2021 (6th Standard Science T1 - Force and Motion Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions with Answer Key 2020 - 2021)

Write your Comment