6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T1 - விலங்குகள் வாழும் உலகம் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10

  பகுதி 1

  10 x 1 = 10
 1. உயிரினங்களைப் பற்றி படிக்கும் அறிவியல் பிரிவு ________ 

  (a)

  உளவியல் 

  (b)

  உயிரியல் 

  (c)

  விலங்கியல் 

  (d)

  தாவரவியல் 

 2. பல்லிகளின் சுவாச உறுப்பு ______ 

  (a)

  தோல் 

  (b)

  செவுள்கள் 

  (c)

  நுரையீரல் 

  (d)

  மூச்சுக்குழல் 

 3. எந்த விலங்குக்கு செவுள்கள் என்ற சிறப்பு உறுப்பு சுவாசிப்பதற்குப் பயன்படுகிறது _________ 

  (a)

  மண்புழு

  (b)

  தவளை

  (c)

  மீன்

  (d)

  நரி

 4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது வாழிடத்தைக் குறிக்காது?

  (a)

  பாலைவனத்தில் காணப்படும் ஒட்டகங்கள்

  (b)

  குளத்தில் காணப்படும் மீன் மற்றும் நத்தை.

  (c)

  வயல்நிலத்தில் காணப்படும் புல் மேயக்கூடிய கால்நடை.

  (d)

  காடுகளில் உள்ள வனவிலங்குகள்.

 5. பாரமீசியம் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு இடம் பெயர்வதற்கு பயன்படுத்தும் உறுப்பு.

  (a)

  போலிக்கால்கள் 

  (b)

  குறியீழைகள்

  (c)

  கால்கள்

  (d)

  சிலியா

 6. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது சூழ்நிலை மண்டலத்தின் உயிர் காரணி?

  (a)

  நீர்

  (b)

  மண்

  (c)

  மரம்

  (d)

  குளம்

 7. மீன்கள் செவுள் மூலம் சுவாசிக்கிறது. செவுள்கள் இரத்த நாளங்களோடு தொடர்புடையது. செவுள்கள் மீன்களுக்கு,

  (a)

  காற்றிலிருந்து உயர்வளி எடுக்கப் பயன்படுகிறது.

  (b)

  நீரில் கரைந்துள்ள உயிர்வளியை எடுக்கப் பயன்படுகிறது.

  (c)

  நீரில் கரைந்துள்ள உயிர்வளியை எடுக்கப் பயன்படுகிறது.

  (d)

  கழிவுகளை நீரில் வெளியேற்ற பயன்படுகிறது.

 8. ஜான் விலங்குகளின் இடப்பெயர்ச்சி பற்றி 'T' என்ற ஒரு கட்டுரை தயாரித்தான். 'Y' என்ற விலங்கு நீந்தும் மற்றும் தாவி தாவிச் செல்லும். கீழ்க்கண்ட விலங்குகளில் எது 'Y'

  (a)

  முயல்

  (b)

  வாத்து

  (c)

  தவளை

  (d)

  மீன்

 9. மீன் மற்றும் நண்டு நீரில் வாழக்கூடிய விலங்குகள். இவை இரண்டுக்கும் ஒரு சில ஒற்றுமைகள் உள்ளன. 'X' என்பது எந்த ஒற்றுமையைக் குறிக்கிறது?
   

  (a)

  துடுப்புகள் நீந்த பயன்படுகிறது.

  (b)

  முதுகெலும்பு காணப்படுகிறது

  (c)

  கூர்மையான படகு போன்ற உடல் அமைப்பு

  (d)

  சுவாசிப்பதற்கு செவுள்கள் உள்ளன

 10. கீழ்க்கண்ட எது விலங்குகள் எதிரிகளிடமிருந்து தங்களை பாதுகாப்பதற்கான தற்காப்புக்கான தகவமைப்பு இல்லை?

  (a)

  வலசை போதல்

  (b)

  நிறத்தை மாற்றுதல்

  (c)

  குழுவாக செல்லுதல்

  (d)

  கண் போன்ற அமைப்பு உடலில் காணப்படுதல்

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T1 - விலங்குகள் வாழும் உலகம் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021 (6th Standard Science T1 - Living World of Animals Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions 2020-2021)

Write your Comment