6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T2 - மனித உறுப்பு மண்டலங்கள் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:05:00 Hrs
Total Marks : 3

  பகுதி 1

  3 x 1 = 3
 1. மனிதனின் இரத்த ஓட்ட மண்டலம் கடத்தும் பொருள்கள் _________ 

  (a)

  ஆக்சிஜன்

  (b)

  சத்துப் பொருள்கள்

  (c)

  ஹார்மோன்கள்

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 2. மனிதனின் முதன்மையான சுவாச உறுப்பு _________ 

  (a)

  இரைப்பை

  (b)

  மண்ணீரல்

  (c)

  இதயம்

  (d)

  நுரையீரல்கள்

 3. நமது உடலில் உணவு மூலக்கூறுகள் உடைக்கப்பட்டு சிறிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றப்படும் நிகழ்ச்சி இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  தசைச் சுருக்கம்

  (b)

  சுவாசம்

  (c)

  செரிமானம்

  (d)

  கழிவு நீக்கம்

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T2 - மனித உறுப்பு மண்டலங்கள் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021 (6th Standard Science T2 - Human Organ systems Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions 2020-2021)

Write your Comment