6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T2 - செல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:05:00 Hrs
Total Marks : 5

  பகுதி 1

  5 x 1 = 5
 1. செல்லின் அளவைக் குறிக்கும் குறியீடு

  (a)

  சென்டி மீட்டர்

  (b)

  மில்லி மீட்டர்

  (c)

  மைக்ரோ மீட்டர்

  (d)

  மீட்டர்

 2. நுண்ணோக்கியில், பிரியா செல்லைப் பார்க்கும் போது அச்செல்லில் செல்சுவர் இருக்கிறது. ஆனால் நியூக்ளியஸ் இல்லை. பிரியா பார்த்த செல்.

  (a)

  தாவர செல்

  (b)

  விலங்கு செல்

  (c)

  நரம்பு செல்

  (d)

  பாக்டீரியா செல் 

 3. யூகேரியோட்டின் கட்டுப்பாட்டு மையம் எனப்படுவது

  (a)

  செல் சுவர்

  (b)

  நியூக்ளியஸ்

  (c)

  நுண்குமிழ்கள்

  (d)

  பசுங்கணிகம்

 4. கீழே உள்ளவற்றில் எது ஒரு செல் உயிரினம் அல்ல?

  (a)

  ஈஸ்ட்

  (b)

  அமீபா

  (c)

  ஸ்பைரோ கைரா

  (d)

  பாக்டீரியா

 5. யூகேரியோட் செல்லில் நுண்ணுறுப்புகள் காணப்படும் இடம்

  (a)

  செல்சுவர்

  (b)

  சைட்டோபிளாசம்

  (c)

  உட்கரு(நியூக்ளியஸ்)

  (d)

  நுண்குமிழ்கள்

 6. 5 x 1 = 5
 7. செல்களைக் காண உதவும் உபகரணம் _______ 

  ()

  கூட்டு நுண்ணோக்கி 

 8. நான் செல்லில் உணவு உற்பத்தியைக் கட்டுப்படுத்துகிறேன் நான் யார்?________ 

  ()

  பசுங்கணிகம் 

 9. நான் யார் காவல்காரன் நான் செல்லினுள் யாரையும் விடமாட்டேன், வெளியேயும் விட மாட்டேன். நான் யார்?________ 

  ()

  செல் சுவர் 

 10. செல் என்ற வார்த்தையை உருவாக்கியவர் _______ 

  ()

  ராபர்ட் ஹீக் 

 11. நெருப்புக் கோழியின் முட்டை ______ தனி செல் ஆகும்.

  ()

  மிகப்பெரிய 

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T2 - செல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021 (6th Standard Science T2 - The Cell Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions 2020-2021)

Write your Comment