6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T3 - காந்தவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:05:00 Hrs
Total Marks : 5

  பகுதி 1

  5 x 1 = 5
 1. காந்தத்தால் ஈர்க்கப்படும் பொருள்.

  (a)

  மரக்கட்டை

  (b)

  ஊசி 

  (c)

  அழிப்பான்

  (d)

  காகிதத்துண்டு

 2. மாலுமி திசைகாட்டும் கருவிகளை முதன்முதலில் செய்து பயன்படுத்தியவர்கள்.

  (a)

  இந்தியர்கள் 

  (b)

  ஐரோப்பியர்கள் 

  (c)

  சீனர்கள் 

  (d)

  எகிப்தியர்கள்

 3. தங்குதடையின்றி தொங்கவிடப்பட்ட காந்தம் எப்பொழுதுமே _________ திசையில் தான் நிற்கும்.

  (a)

  வடக்கு -கிழக்கு 

  (b)

  தெற்கு -மேற்கு 

  (c)

  கிழக்கு-மேற்கு 

  (d)

  வடக்கு-தெற்கு

 4. காந்தங்கள் தன் காந்தத்தன்மையை இழக்கக்காரணம்

  (a)

  பயன்படுத்தப்படுவதால்

  (b)

  பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதால்

  (c)

  சுத்தியல் தட்டுவதால்

  (d)

  சுத்தப்படுவதால் 

 5. காந்த ஊசிபெட்டியைப் பயன்படுத்தி  _______ அறிந்து கொள்ள முடியும்.

  (a)

  வேகத்தை

  (b)

  கடந்த தொலைவை 

  (c)

  திசையை 

  (d)

  இயக்கத்தை

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T3 - காந்தவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021 (6th Standard Science T3 - Magnetism Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions 2020-2021)

Write your Comment