" /> -->

விசையும் இயக்கமும் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  2 x 1 = 2
 1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது அலைவுறு இயக்கம்?

  (a)

  பூமி தன் அச்சைப் பற்றிச் சுழலுதல்

  (b)

  நிலவு பூமியைச் சுற்றி வருதல் 

  (c)

  அதிர்வுறும் கம்பியின் முன்பின் இயக்கம்.

  (d)

  மேற்கண்ட அனைத்தும்

 2. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான தொடர்பினைத் தேர்ந்தெடு

  (a)

  வேகம் = தொலைவு x காலம்

  (b)

  வேகம் = தொலைவு / காலம்

  (c)

  வேகம் = காலம் / தொலைவு

  (d)

  வேகம் = 1/(தொலைவு x காலம்)

 3. 2 x 1 = 2
 4. புவிஈர்ப்புவிசை ______________ விசையாகும்..

  ()

  தொடா விடை 

 5. மண்பாண்டம் செய்பவரின் சக்கரத்தின் இயக்கம் ______________ இயக்கமாகும்.

  ()

  சுழற்சி   

 6. 2 x 1 = 2
 7. மாறுபட்ட வேகத்துடன் இயங்கும் வாகனத்தின் இயக்கம் ஒரு சீரான இயக்கமாகும்.

  (a) True
  (b) False
 8. வருங்காலத்தில் மனிதர்களின் பதிலியாக ரோபோட்டுகள் செயல்படும்.

  (a) True
  (b) False
 9. 3 x 1 = 3
 10. (1)

  அலைவு இயக்கம்

 11. (2)

  வட்ட இயக்கம்

 12. (3)

  நேர்கோட்டு இயக்கமும், சுழற்சி இயக்கமும்

  3 x 1 = 3
 13. தொடுதல் நிகழ்வின்றி ஒரு பொருள் மீது செயல்படும் விசையின் பெயர் _______________

  ()

  தொடா விசை 

 14. ஒரு குறிப்பிட்ட காலா இடைவெளியில் திரும்பத் திரும்ப நிகழும் இயக்கம் _______________ எனப்படும்.

  ()

  கால ஒழுங்கு இயக்கம் 

 15. சம கால இடைவெளியில், சமதொலைவில் கடக்கும் பொருளின் இயக்கம் _______________

  ()

  சீரான இயக்கம் 

 16. 1 x 3 = 3
 17. ஒரு வண்டியானது 5 மணி நேரத்தில் 400கி.மீ தூரத்தைக் கடந்தால் வண்டியின் சராசரி வேகம் என்ன?

 18. 1 x 5 = 5
 19. பொருளின் இயக்கத்தினை எவற்றின் அடிப்படையில் நாம் வகைப்படுத்தலாம் ? எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th அறிவியல் Chapter 2 விசையும் இயக்கமும் Book Back Questions ( 6th Chapter 2 Force And Motion Book Back Questions )

Write your Comment