" /> -->

நீர் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. உலகில் உள்ள மொத்த நீரில் 97% _________ ஆகும்.

  (a)

   நன்னீர்

  (b)

  தூயநீர்

  (c)

  உப்பு நீர்

  (d)

  மாசடைந்த நீர்

 2. பின்வருவனவற்றுள் எது நீர்சுழற்சியின் ஒரு படிநிலை அல்ல?

  (a)

  ஆவியாதல் 

  (b)

  ஆவி சுருங்குதல் 

  (c)

  மழை பொழிதல் 

  (d)

  காய்ச்சி வடித்தல் 

 3. பின்வரும் முறைகளுள் நீராவியினை வளிமண்டலத்தினுள் சேர்ப்பது எது?
  i) நீராவிப்போக்கு 
  ii) மழைபொழிதல் 
  iii) ஆவி சுருங்குதல் 
  iv) ஆவியாதல் 

  (a)

  II மற்றும் III

  (b)

  II மற்றும் IV

  (c)

  I மற்றும் IV

  (d)

  I மற்றும் II

 4. நன்னீரில் சுமார் 30% நீர் எங்கே காணப்படுகிறது.

  (a)

  பனி ஆறுகள்

  (b)

  நிலத்தடி நீர்

  (c)

  மற்ற நீர் ஆதாரங்கள்

  (d)

  மேற்பரப்பு நீர்

 5. வீட்டில நீர் சுத்திகரிப்பின் பொழுது பெருமளவு உவர்ப்பு நீர் வெளியேறுகிறது. வெளியேறிய உவர்ப்பு நீரினை மீளப் பயன்படுத்தும் சிறந்த வழி யாதெனில் _________.

  (a)

  வெளியேறிய நிறை ஆழ்துளை கிணற்றருகே விட்டு கசிய வைக்கலாம்.

  (b)

  அந்நீரை செடிகளுக்கு நீரூற்ற பயன்படுத்தலாம்.

  (c)

  வெளியேறிய நிறை கொதிக்க வைத்து, பின் குளிர வைத்துப் பருகலாம்.

  (d)

  அதில அதி்கமான உயிர் சத்துக்கள் இருப்பதால் அதனை சமையலுக்குப் பயன்படுத்தலாம்.

 6. 2 x 2 = 4
 7. ஏதேனும் நான்கு நீர் மூலங்களைக் குறிப்பிடவும்.

 8. நாகரிகங்களிலும், கிராமங்களிலும் உள்ள மக்களின் பல்வேறு தேவைகளுக்கான நீர் எவ்வாறு பெறப்படுகிறது.

 9. 2 x 3 = 6
 10. மேற்பரப்பு நீரினை நிலத்தடி நீரிலிருந்து வேறுபடுத்தவும்.

 11. "நீர் சேமிப்பு" என்ற தலைப்பில் சில வாசகங்களை உமது நடையில் எழுதவும்.

 12. 1 x 5 = 5
 13. குடிநீர் என்பது யாது? அதன் பண்புகளைப் பட்டியலிடவும். 

 14. 1 x 10 = 10
 15. அ) தமிழ்நாட்டின் எந்த மாவட்டங்களில் ஆண்டு மழைப்பொழிவு குறைவான அளவு உள்ளது எனக் கண்டறிந்து எழுதவும்.
  ஆ)  தமிழ்நாட்டின் எந்த மாவட்டங்களில் ஆண்டு மழைப்பொழிவு மிதமான அளவு உள்ளது எனக் கண்டறிந்து எழுதவும்.
  இ) தமிழ்நாட்டில் அதிகளவு ஆண்டு மழைப்பொழிவினைப் பெறும் மாவட்டங்கள் எவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 6th அறிவியல் நீர் Book Back Questions ( 6th Science - Book Back Questions )

Write your Comment