" /> -->

அளவீடுகள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 20
  5 x 1 = 5
 1. ஒரு மரத்தின் சுற்றளவை அளவிடப் பயன்படுவது.

  (a)

  மீட்டர் அளவு கோல்

  (b)

  மீட்டர் கம்பி

  (c)

  பிளாஸ்டிக் அளவுகோல்

  (d)

  அளவு நாடா

 2. அளவுகோலைப் பயன்படுத்தி, நீளத்தை அளவிடும்போது உனது கண்ணின் நிலை ____________ இருக்க வேண்டும்.

  (a)

  அளவிடும் புள்ளிக்கு இடது புறமாக

  (b)

  அளவிடும் புள்ளிக்கு மேலே, செங்குத்தாக

  (c)

  புள்ளிக்கு வலது புறமாக

  (d)

  வசதியான ஏதாவது ஒரு கோணத்தில்

 3. பாதையை தவறவிட்ட ஜிக்கிக்கு  உதவுங்கள் , ஒரு வீட்டிலிருந்து  மற்றொரு வீட்டிற்கு செல்லும்
  தொலைவு  : மீட்டர்  ; வீட்டிலிருந்து  பள்ளிக்குச் செல்லும் தொலைவு : ?            

  (a)

  சென்டி மீட்டர் 

  (b)

  மீட்டர் 

  (c)

  மில்லிமீட்டர்  

  (d)

  கிலோ மீட்டர் 

 4. பூமியிலிருந்து  விண்மீனின்  தொலைவை  அளக்கப் பயன்படும் அலகு எது?           

  (a)

  மீட்டர் 

  (b)

  கிலோ மீட்டர் 

  (c)

  ஒளி ஆண்டு 

  (d)

  இவை அனைத்தும்  

 5. திருமதி .ராணி தன் வீட்டிலிருந்து  அலுவலகத்திற்கு  10.30 a .m க்கு  புறப்பட்டுப் போனாள்.மாலை வீட் டிற்கு  4.30P.m  க்கு  திரும்பி  வந்தாள்.இந்த காலத்தில்  அவளின்  இடப்பெயர்ச்சி என்ன? (இராணியின்   வீட்டிலிருந்து  அலுவலகம் உள்ளத் தொலைவு 1 கி.மீ )?            

  (a)

  0

  (b)

  1/6 கி.மீ  

  (c)

  1 கி.மீ  

  (d)

  கூற இயலவில்லை 

 6. 5 x 1 = 5
 7. SI அலகு முறையில் நீளத்தின் அலகு ______________ 

  ()

    மீ

 8. டெல்லிக்கு, சென்னைக்கும் இடையில் உள்ள தொலைவு ______________ என்ற அலகால் அளக்கப்படுகிறது.

  ()

    கிலோ மீட்டர் 

 9. 5 கி.மீ = ______________ மீ.

  ()

    5000

 10. பூமியின்  பரப்பில் எடை என்பது நிறைக்கு   _________ இருக்கும்.  

  ()

  நேர்தகவில்.    

 11. நிறையின் SI அலகு _______.  

  ()

  கிலோ கிராம். 

 12. 5 x 1 = 5
 13. நிறையை 126 கிகி எனக் கூறுவது சரியே.

  (a) True
  (b) False
 14. ஒருவரின் மார்பளவை அளவுகோல் பயன்படுத்தி அளவிட முடியம்.

  (a) True
  (b) False
 15. 10 மி.மீ என்பது 1 செ.மீ ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 16. முழம் என்பது நீளத்தை அளவிடும் நம்பத் தகுந்த முறையாகும்.

  (a) True
  (b) False
 17. SI அலகு முறை என்பது உலகம் முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு அலகு முறையாகும்.

  (a) True
  (b) False
 18. 5 x 1 = 5
 19. முன்கையின் நீளம்

 20. (1)

  மீட்டர் 

 21. நீளத்தின் SI அலகு

 22. (2)

  விநாடி 

 23. நானோ

 24. (3)

  103

 25. காலத்தின் SI அலகு

 26. (4)

  முழம்

 27. கிலோ

 28. (5)

  10-9

*****************************************

Reviews & Comments about 6th அறிவியல் Chapter 1 அளவீடுகள் ஒரு மதிப்பெண் வினாத்தாள் ( 6th Science Chapter 1 Measurements One Mark Questions )

Write your Comment