" /> -->

அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. சோப்புக்களின் முதன்மை மூலம் _________ ஆகும்.

  (a)

  புரதங்கள் 

  (b)

  விலங்கு கொழுப்பும் தாவர எண்ணையும்

  (c)

  மண்

  (d)

  நுரை உருவாக்கி 

 2. வெப்ப நிகழ்வின் மூலம் கொழப்பு அல்லது எண்ணையை சோப்பாக மாற்றுவதற்கு _________கரைசல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

  (a)

  பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு 

  (b)

  சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு 

  (c)

  ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் 

  (d)

  சோடியம் குளோரைடு 

 3. சிமெண்டில் ஜிப்சம் சேர்க்கப்படுவதற்கான காரணம் _________ ஆகும்.

  (a)

  விரைவாக கெட்டித்தன்மையடைய 

  (b)

  கெட்டிப்படும் தன்மையை தாமதப்படுத்த 

  (c)

  கடினமாக்க 

  (d)

  கலவையை உருவாக்க 

 4. பீனால் என்பது ________ 

  (a)

  கார்பாலிக் அமிலம் 

  (b)

  அசிட்டிக் அமிலம் 

  (c)

  பென்சோயிக் அமிலம் 

  (d)

  ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் 

 5. இயற்கை ஓட்டும்பொருள்  _______ இருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது.

  (a)

  புரதங்களில் 

  (b)

  கொழுப்புகளில்

  (c)

  ஸ்டார்ச்சில் 

  (d)

  வைட்டமின்களில் 

 6. 5 x 1 = 5
 7. சோப்பு 

 8. (1)

  C6H5OH

 9. சிமெண்ட்

 10. (2)

  RCC

 11. உரங்கள் 

 12. (3)

  NPK

 13. ஜிப்சம்

 14. (4)

  NaOH

 15. பீனால்

 16. (5)

  CaSO42H2O

  3 x 2 = 6
 17. பாரிஸ் சாந்தின் பயன்களை விவரிக்கவும்.

 18. சிமெண்டில் கலந்துள்ள மூலப்பொருள்கள் யாவை?

 19. சிமெண்ட் தயாரிப்பில் ஜிப்சம் எதற்காகப் பயன்படுகிறது?

 20. 3 x 3 = 9
 21. மண்புழு ஏன் உழவனின் நண்பன் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

 22. சிமெண்ட் தயாரிக்கும் முறையை விவரிக்கவும்.

 23. ஜிப்சத்தின் பயன்களைக் கூறுக.

 24. 1 x 5 = 5
 25. வலுவூட்டப்பட்ட சிமெண்ட் காரை மற்றும் அதன் பயன்பாடுகளைப் பற்றி விவரிக்கவும்.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th அறிவியல் - அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் Book Back Questions ( 6th Science - Chemistry In Everyday Life Book Back Questions )

Write your Comment