விசையும் இயக்கமும் இரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  3 x 2 = 6
 1. விசை - வரையறு

 2. நீ, இயங்கும் மகிழுந்தினுள் உட்காந்திருக்கும் போது உன்னருகில் அமர்ந்திருக்கும் உன் நண்பனைப் பொறுத்து நீ என்ன நிலையில் உள்ளாய்?

 3. சுழற்சி இயக்கம், வளைவுப்பாதை இயக்கம் வேறுபடுத்துக்க.

 4. 1 x 2 = 2
 5. பந்தை உதைத்தல்; தொடு விசை; இலை கீழே விழுதல்: ____________?

 6. 6 x 2 = 12
 7. ஒய்வு மற்றும் இயக்கம் வரையறு.

 8. தொடுவிசை என்றால் என்ன?

 9. தொடா விசை என்றால் என்ன?

 10. சராசரி வேகம் - வரையறு.

 11. ரோபாட் - சிறு குறிப்பு வரைக.

 12. 'நானோரோபட்டு' குறிப்பு வரைக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th அறிவியல் - விசையும் இயக்கமும் இரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 6th Science - Force and Motion Two Marks Model Question Paper )

Write your Comment