" /> -->

வன்பொருளும் மென்பொருளும் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 19
  5 x 1 = 5
 1. மையச்செயலகப் பெட்டியினுள் காணப்படாதது ஏது?

  (a)

  தாய்ப்பலகை 

  (b)

  SMPS

  (c)

  RAM

  (d)

  MOUSE

 2. கீழ்வருவனவற்றுள் எது சரியானது?

  (a)

  இயக்க மென்பொருள் மற்றும் பயன்பாட்டு மென்பொருள்

  (b)

  இயக்க மென்பொருள் மற்றும் பண்பாட்டு மென்பொருள்

  (c)

  இயக்கமில்லா மென்பொருள் மற்றும் பயன்பாட்டு மென்பொருள்

  (d)

  இயக்கமில்லா மென்பொருள் மற்றும் பண்பாட்டு மென்பொருள்

 3. LINUX என்பது.

  (a)

  கட்டண மென்பொருள்

  (b)

  தனி உரிமை மென்பொருள்

  (c)

  கட்டணமில்லா மற்றும் தனி உரிமை மென்பொருள்

  (d)

  கட்டற்ற மற்றும் திறந்த மூல மென்பொருள்

 4. கீழ்வருவனவற்றுள் எது கட்டண மற்றும் தனி உரிமை மென்பொருள்?

  (a)

  WINDOWS

  (b)

  MAC OS

  (c)

  Adobe Photoshop

  (d)

  இவை அனைத்தும் 

 5. ______என்பது ஒரு இயங்குதளமாகும்.

  (a)

  ANDROID

  (b)

  Chrome

  (c)

  Internet

  (d)

  Pendrive

 6. 5 x 1 = 5
 7. MAC OS

 8. (1)

  கட்டண மற்றும் தனி உரிமை மென்பொருள்

 9. Software

 10. (2)

  உள்ளீட்டு கருவி

 11. Hardware

 12. (3)

  RAM

 13. Keyboard

 14. (4)

  இலவச மற்றும் கட்டற்ற மென்பொருள்

 15. LINUX

 16. (5)

  Geogebra

  3 x 3 = 9
 17. வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் விளக்குக.

 18. இயங்கு தளம் என்றால் என்ன? அவற்றின் செயல்பாட்டை எழுதுக?

 19. கட்டற்ற மற்றும் திறந்த மூல மென்பொருள்  என்றால் என்ன? இரண்டு உதாரணங்கள் தருக?

*****************************************

Reviews & Comments about 6th அறிவியல் - வன்பொருளும் மென்பொருளும் Book Back Questions ( 6th Science - Hardware And Software Book Back Questions )

Write your Comment