" /> -->

மனித உறுப்பு மண்டலங்கள் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. மனிதனின் இரத்த ஓட்ட மண்டலம் கடத்தும் பொருள்கள் _________ 

  (a)

  ஆக்சிஜன்

  (b)

  சத்துப் பொருள்கள்

  (c)

  ஹார்மோன்கள்

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 2. மனிதனின் முதன்மையான சுவாச உறுப்பு _________ 

  (a)

  இரைப்பை

  (b)

  மண்ணீரல்

  (c)

  இதயம்

  (d)

  நுரையீரல்கள்

 3. நமது உடலில் உணவு மூலக்கூறுகள் உடைக்கப்பட்டு சிறிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றப்படும் நிகழ்ச்சி இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  தசைச் சுருக்கம்

  (b)

  சுவாசம்

  (c)

  செரிமானம்

  (d)

  கழிவு நீக்கம்

 4. 3 x 1 = 3
 5. மனித உடலிலுள்ள கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்றும் முறைக்கு ______என்று பெயர்.

  ()

  கழிவு நீக்கம் 

 6. மனித உடலிலுள்ள மிகப்பெரிய உணர் உறுப்பு ______ ஆகும்.

  ()

  தோல் 

 7. நாளமில்லா சுரப்பிகளால் சுரக்கப்படுகின்ற வேதிப்பொருள்களுக்கு _____என்று பெயர்.

  ()

  ஹார்மோன்கள் 

 8. 4 x 1 = 4
 9. இரத்தம் எலும்புகளில் உருவாகின்றது.

  (a) True
  (b) False
 10. இரத்த ஓட்ட மண்டலம் மனித உடலிலுள்ள கழிவுகளை வெளியேற்றுகிறது.

  (a) True
  (b) False
 11. உணவுக் குழலுக்கு இன்னொரு பெயர் உணவுப் பாதை.

  (a) True
  (b) False
 12. இரத்த ஓட்ட மண்டலத்திலுள்ள மிகச் சிறிய நுண்குழலுக்கு இரத்தக் குழாய்கள் என்று பெயர்.

  (a) True
  (b) False
 13. 5 x 1 = 5
 14. காது

 15. (1)

  நுண் காற்றுப்பைகள் 

 16. எலும்பு மண்டலம்

 17. (2)

  ஒலி 

 18. உதர விதானம்

 19. (3)

  உள்ளுறுப்புகளைப் பாதுகாக்கின்றது 

 20. இதயம்

 21. (4)

  தட்டையான தசை 

 22. நுரையீரல்கள்

 23. (5)

  இதயத் தசை

  2 x 2 = 4
 24. கண்ணின் முக்கிய பாகங்களின் பெயர்களை எழுதுக.

  ()

      

 25. முக்கியமான ஐந்து உணர் உறுப்புகளின் பெயர்களை எழுதுக.

  ()

          

 26. 2 x 3 = 6
 27. விலா எலும்புக்கூடு பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

 28. மனித எலும்பு மண்டலத்தின் பணிகளை எழுதுக.

 29. 1 x 5 = 5
 30. நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம் மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தின் பணிகளை பட்டியலிடுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th அறிவியல் - மனித உறுப்பு மண்டலங்கள் Book Back Questions ( 6th Science - Human Organ Systems Book Back Questions )

Write your Comment