மனித உறுப்பு மண்டலங்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  3 x 1 = 3
 1. மனிதனின் இரத்த ஓட்ட மண்டலம் கடத்தும் பொருள்கள் _________ 

  (a)

  ஆக்சிஜன்

  (b)

  சத்துப் பொருள்கள்

  (c)

  ஹார்மோன்கள்

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 2. மனிதனின் முதன்மையான சுவாச உறுப்பு _________ 

  (a)

  இரைப்பை

  (b)

  மண்ணீரல்

  (c)

  இதயம்

  (d)

  நுரையீரல்கள்

 3. நமது உடலில் உணவு மூலக்கூறுகள் உடைக்கப்பட்டு சிறிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றப்படும் நிகழ்ச்சி இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  தசைச் சுருக்கம்

  (b)

  சுவாசம்

  (c)

  செரிமானம்

  (d)

  கழிவு நீக்கம்

 4. 4 x 1 = 4
 5. ஒரு குழுவான உறுப்புகள் சேர்ந்து உருவாக்குவது ______ மண்டலம் ஆகும்.

  ()

  உறுப்பு 

 6. மனித மூலையைப் பாதுகாக்கும் எலும்புச் சட்டத்தின் பெயர் _______ஆகும்.

  ()

  மண்டையோடு 

 7. மனித உடலிலுள்ள கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்றும் முறைக்கு ______என்று பெயர்.

  ()

  கழிவு நீக்கம் 

 8. மனித உடலிலுள்ள மிகப்பெரிய உணர் உறுப்பு ______ ஆகும்.

  ()

  தோல் 

 9. 5 x 1 = 5
 10. இரத்தம் எலும்புகளில் உருவாகின்றது.

  (a) True
  (b) False
 11. இரத்த ஓட்ட மண்டலம் மனித உடலிலுள்ள கழிவுகளை வெளியேற்றுகிறது.

  (a) True
  (b) False
 12. உணவுக் குழலுக்கு இன்னொரு பெயர் உணவுப் பாதை.

  (a) True
  (b) False
 13. இரத்த ஓட்ட மண்டலத்திலுள்ள மிகச் சிறிய நுண்குழலுக்கு இரத்தக் குழாய்கள் என்று பெயர்.

  (a) True
  (b) False
 14. மூளை, தண்டுவடம் மற்றும் நரம்புகள் சேர்ந்ததே நரம்பு மண்டலம் ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 15. 5 x 1 = 5
 16. காது

 17. (1)

  தட்டையான தசை 

 18. எலும்பு மண்டலம்

 19. (2)

  ஒலி 

 20. உதர விதானம்

 21. (3)

  உள்ளுறுப்புகளைப் பாதுகாக்கின்றது 

 22. இதயம்

 23. (4)

  நுண் காற்றுப்பைகள் 

 24. நுரையீரல்கள்

 25. (5)

  இதயத் தசை

  6 x 2 = 12
 26. எலும்பு மண்டலம் என்றால் என்ன?

  ()

           

 27. எபிகிளாட்டிஸ் என்றால் என்ன?

  ()

       

 28. மூவகையான இரத்தக்குழாய்களின் பெயர்களை எழுதுக.

  ()

          

 29. விளக்குக-மூச்சுக்குழல்

  ()

        

 30. செரிமான மண்டலத்தின் ஏதேனும் இரண்டு பணிகளை எழுதுக.

  ()

        

 31. முக்கியமான ஐந்து உணர் உறுப்புகளின் பெயர்களை எழுதுக.

  ()

          

 32. 2 x 3 = 6
 33. விலா எலும்புக்கூடு பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

 34. கட்டுபடாத இயங்கு தசைக்கும் கட்டுபாட்டில் இயங்கும் தசைக்குமுள்ள வேறுபாட்டை எழுதுக.

 35. 3 x 5 = 15
 36. நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம் மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தின் பணிகளை பட்டியலிடுக.

 37. இதயத்தின் இரு பாகங்கள் தடித்த தசைச்சுவரால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.ஏன்?

 38. உணவை விழுங்கும் போது சிலசமயங்களில் விக்கல் மற்றும் இருமல் ஏற்படுவது ஏன்?

*****************************************

Reviews & Comments about 6th அறிவியல் - மனித உறுப்பு மண்டலங்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 6th Science - Human Organ systems Model Question Paper )

Write your Comment