" /> -->

அளவீடுகள் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 25
  3 x 1 = 3
 1. 7மீ என்பது செ.மீ-ல் 

  (a)

  70 செ.மீ

  (b)

  7 செ.மீ

  (c)

  700 செ.மீ

  (d)

  7000 செ.மீ

 2. ஒரு அளவை அளவிடும் முறைக்கு _________ என்று பெயர்

  (a)

  இயல் அளவீடு

  (b)

  அளவீடு

  (c)

  அலகு 

  (d)

  இயக்கம்

 3. சரியானதைத் தேர்ந்தெடு

  (a)

  கீ.மீ > மி.மீ > செ.மீ > மீ

  (b)

  கி.மீ > மி.மீ > செ.மீ > கி.மீ

  (c)

  கி.மீ > மீ > செ.மீ >மி.மீ

  (d)

  கி.மீ > செ.மீ > மீ > மி.மீ

 4. 3 x 1 = 3
 5. SI அலகு முறையில் நீளத்தின் அலகு ______________ 

  ()

    மீ

 6. 500 கிராம் = ______________ கிலோகிராம்.  

  ()

    அரை 

 7. டெல்லிக்கு, சென்னைக்கும் இடையில் உள்ள தொலைவு ______________ என்ற அலகால் அளக்கப்படுகிறது.

  ()

    கிலோ மீட்டர் 

 8. 4 x 1 = 4
 9. நிறையை 126 கிகி எனக் கூறுவது சரியே.

  (a) True
  (b) False
 10. ஒருவரின் மார்பளவை அளவுகோல் பயன்படுத்தி அளவிட முடியம்.

  (a) True
  (b) False
 11. 10 மி.மீ என்பது 1 செ.மீ ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 12. முழம் என்பது நீளத்தை அளவிடும் நம்பத் தகுந்த முறையாகும்.

  (a) True
  (b) False
 13. 5 x 1 = 5
 14. முன்கையின் நீளம்

 15. (1)

  விநாடி 

 16. நீளத்தின் SI அலகு

 17. (2)

  103

 18. நானோ

 19. (3)

  10-9

 20. காலத்தின் SI அலகு

 21. (4)

  முழம்

 22. கிலோ

 23. (5)

  மீட்டர் 

  2 x 5 = 10
 24. வளைகோடுகளின் நீளத்தை அளக்க நீ பயன்படுத்தும் இரண்டு முறைகளை விளக்குக.

 25. கீழ்க்கண்ட அட்டவணையை நிரப்புக.

  பண்புகள்  வரையறை  அடிப்படை அலகு  அளக்கப் பயன்படும் கருவி 
  நீளம்       
  நிறை      
  பருமன்      
  காலம்      

*****************************************

Reviews & Comments about 6th அறிவியல் - அளவீடுகள் Book Back Questions ( 6th Science - Measurements Book Back Questions )

Write your Comment