நமது சுற்றுச்சூழல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. நன்னீர் சூழ்நிலை மண்டலம் எது எனக் கண்டுபிடித்து எழுதுக.

  (a)

  குளம் 

  (b)

  ஏரி 

  (c)

  நதி 

  (d)

  இவை அனைத்தும்.

 2. உற்பத்தியாளர் எனப்படுபவை 

  (a)

  விலங்குகள் 

  (b)

  பறவைகள் 

  (c)

  தாவரங்கள் 

  (d)

  பாம்புகள் 

 3. உயிரினச் சிதைவிற்கு உள்ளாகும் கழிவு.

  (a)

  நெகிழி 

  (b)

  சமயலைறைக் கழிவுகள் 

  (c)

  கண்ணாடி

  (d)

  அலுமினியம் 

 4. காற்றிலும், நீரிலும் ஏற்படக்கூடிய விருப்பத்தகாத மாற்றங்களை இப்படியும் அழைக்கலாம்.

  (a)

  மறுசுழற்சி 

  (b)

  மீண்டும் பயன்படுத்துதல் 

  (c)

  மாசுபாடு 

  (d)

  பயன்பாட்டைக் குறைத்தல் 

 5. களைக்கொல்லிகளின் பயன்பாடு _________ மாசுபாட்டை உருவாக்கும்.

  (a)

  நில மாசுபாடு 

  (b)

  நீர் மாசுபாடு 

  (c)

  இரைச்சல் மாசுபாடு 

  (d)

  அ மற்றும் ஆ

 6. 5 x 1 = 5
 7. தாவரங்களை உண்பவை ________ நிலை நுகர்வோர்கள் ஆகும்.

  ()

  முதல்நிலை

 8. சூழ்நிலை மண்டலத்தில் வெப்பநிலை, ஒளி மற்றும் காற்று போன்றவை _________ காரணிகள் ஆகும்.

  ()

  இயற்பியல்

 9.  ________ என்ற நிகழ்வின்மூலம் கழிவுப்பொருள்கலிருந்து புதிய பொருள்களை உருவாக்கலாம்.

  ()

  மறு சுழற்சி

 10. நீர் மாசுபாடு மனிதனுக்கு ______ நோயை உருவாக்கியது.

  ()

  நோயைப்

 11. 3R என்பது பயன்பாட்டைக் குறைத்தல், _______ மற்றும் மறுசுழற்சி ஆகியவற்றைக் குறைத்தல் 

  ()

  மீண்டும் பயன்படுத்துதல்

 12. 5 x 1 = 5
 13. கடல் சூழ்நிலை மண்டலத்திற்கு பசுபிக் பெருங்கடல் ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும்.

  (a) True
  (b) False
 14. பாக்டிரியாக்கள் மற்றும் பூஞ்சைகள் ஆகியன சிதைப்பவைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

  (a) True
  (b) False
 15. மனிதக் கழிவுகளும், விளங்கினாள் கழிவுகளும், உயிரினச் சிதைவிற்கு உட்படாத கழிவுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

  (a) True
  (b) False
 16. அளவுக்கு அதிகமாக களைக் கொல்லிகளை பயன்படுத்தினால் ஒலி மாசுபாடு உருவாகும்.

  (a) True
  (b) False
 17. திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகளின்படி, கழிவுகளை நாம் இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்க வேண்டும்.

  (a) True
  (b) False
 18. 5 x 1 = 5
 19. உயிரினக் கூறுகள் 

 20. (1)

  நிலவாழ் சூழ்நிலை மண்டலம்

 21. சாக்கடைக் கழிவுகள்

 22. (2)

  விலங்குகள்

 23. செயற்கை உரங்கள் 

 24. (3)

  காற்று மாசுபாடு

 25. பாலை வனம் 

 26. (4)

  நீர் மாசுபாடு

 27. புகை 

 28. (5)

  நில மாசுபாடு

  5 x 2 = 10
 29. சூழ்நிலை மண்டலம்- வரையறு.

 30. சூழ்நிலை மண்டலத்தின் இரு வகைகள் யாவை?

 31. மாசுபாட்டின் வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

 32. நீர் வாழ் உணவுச்சங்கிலிக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

 33. மாசுபடுத்திகள் என்றால் என்ன?

 34. 5 x 3 = 15
 35. உயிரினச் சிதைவிற்கு உள்ளாகும் கழிவுகள் என்றால் என்ன?

 36. நீர் மாசுபாட்டை நாம் எவ்வாறு குறைக்கலாம்?

 37. உணவுச் சங்கிலியின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

 38. உணவுச் சங்கிலியில் இருந்து ஓர் உயிரினம் நீக்கப்பட்டால் என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படும்?

 39. கழிவுகளுக்கும், டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற ஆபத்தான நோய்களுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பினை விளக்குக.

 40. 1 x 5 = 5
 41. ஒலி மாசுபாடு பற்றி குறிப்பு தருக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th அறிவியல் - நமது சுற்றுச்சூழல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 6th Science - Our Environment Model Question Paper )

Write your Comment