கணினியின் பாகங்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 15
  4 x 1 = 4
 1. உள்ளீட்டுக்கருவி அல்லாதது எது?

  (a)

  சுட்டி

  (b)

  விசைப்பலகை

  (c)

  ஒலிபெருக்கி

  (d)

  விரலி

 2. கீழ்வருவனவற்றுள் உள்ளீட்டுக்கருவி எது?

  (a)

  ஒலிபெருக்கி

  (b)

  சுட்டி

  (c)

  திரையகம்

  (d)

  அச்சுப்பொறி

 3. கீழ்வருவனவற்றுள் கம்பி இல்லா இணைப்பு வகையைச் சேர்ந்தது எது?

  (a)

  ஊடலை

  (b)

  மின்னலை

  (c)

  வி.ஜி.ஏ.(VGA)

  (d)

  யு.எஸ்.பி.(USB)

 4. விரலி ஒரு _________ ஆக பயன்படுகிறது.

  (a)

  வெளியீட்டுக்கருவி

  (b)

  உள்ளீட்டுக்கருவி

  (c)

  சேமிப்புக்கருவி

  (d)

  இணைப்புக்கம்பி

 5. 5 x 1 = 5
 6. காணொளிப் பட வரிசை(VGA)

 7. (1)

  எல்.இ.டி. தொலைக்காட்சி 

 8. அருகலை

 9. (2)

  இணைப்புவடம் 

 10. அச்சுப்பொறி

 11. (3)

  உள்ளீட்டுக் கருவி 

 12. விசைப்பலகை

 13. (4)

  வெளியீட்டுக் கருவி 

 14. மிகுதிறன் பல்லூடக இடைமுகப்பு (HDMI)

 15. (5)

  கம்பி இல்லா இணைப்பு 

  3 x 2 = 6
 16. கணினியின் கூறுகள் யாவை?

 17. உள்ளீட்டகத்திற்கும் வெளியீட்டகத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் இரண்டு கூறுக.

 18. பல்வேறு இணைப்புவடங்களைக் கூறி, எவையேனும் மூன்றினை விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th அறிவியல் - கணினியின் பாகங்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 6th Science - Parts of Computer Model Question Paper )

Write your Comment