முதல் பருவம் மாதிரி வினாத்தாள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 60
  6 x 1 = 6
 1. வேகத்தின் அலகு _______________

  (a)

  மீ

  (b)

  விநாடி 

  (c)

  கிலோகிராம்

  (d)

  மீ/வி

 2. _______ என்பது பருப்பொருளால் ஆனது அல்ல

  (a)

  தங்க மோதிரம்

  (b)

  இரும்பு ஆணி

  (c)

  ஒளி

  (d)

  எண்ணெய்த்துளி

 3. பல்லிகளின் சுவாச உறுப்பு ______ 

  (a)

  தோல் 

  (b)

  செவுள்கள் 

  (c)

  நுரையீரல் 

  (d)

  மூச்சுக்குழல் 

 4. எந்த விலங்குக்கு செவுள்கள் என்ற சிறப்பு உறுப்பு சுவாசிப்பதற்குப் பயன்படுகிறது _________ 

  (a)

  மண்புழு

  (b)

  தவளை

  (c)

  மீன்

  (d)

  நரி

 5. பாக்டீரியா, ஒரு சிறிய _________ நுண்ணுயிரி

  (a)

  புரோகேரியோட்டிக்

  (b)

  யூகேரியோட்டிக்

  (c)

  புரோட்டோசோவா

  (d)

  செல்லற்ற

 6. பொருத்தமில்லாததைக் குறிப்பிடுக.

  (a)

  கணிப்பான்

  (b)

  அபாகஸ்

  (c)

  மின் அட்டை

  (d)

  மடிக்கணினி

 7. 6 x 1 = 6
 8. மண்பாண்டம் செய்பவரின் சக்கரத்தின் இயக்கம் ______________ இயக்கமாகும்.

  ()

  சுழற்சி   

 9. 'உப்புமா' வில்  _______ முறையில் மிளாகாயினை நீக்கலாம்.

  ()

  கைகளால் தெரிந்தெடுத்தல் 

 10. அமீபா _________ உதவியுடன் இடப்பெயர்ச்சி செய்கிறது.

  ()

  போலிக்கால்கள்

 11. டைபாய்டு நோய்,_________ மற்றும் நீர் மாசுறுதலால் பரவுகிறது.

  ()

  உணவு

 12. தரவு என்பது ______ விவரங்கள் ஆகும்.

  ()

  முறைப்படுத்தப்பட வேண்டிய விவரங்கள்

 13. குறியீட்டு எண்களைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடும் கருவி________ 

  ()

  அபாகஸ்

 14. 6 x 1 = 6
 15. முழம் என்பது நீளத்தை அளவிடும் நம்பத் தகுந்த முறையாகும்.

  (a) True
  (b) False
 16. அதிர்வு இயக்கமும், சுழற்சி இயக்கமும் கால ஒழுங்கு இயக்கமாகும்.

  (a) True
  (b) False
 17. காற்று ஒரு தூய பொருளாகும்

  (a) True
  (b) False
 18. தாவரங்களின் மூன்று பாகங்கள் - வேர், தண்டு, இலைகள்

  (a) True
  (b) False
 19. பாரமீசியம் ஒரு பல செல் உயிரி.

  (a) True
  (b) False
 20. கணினி, கணக்கீடுகளை மிக விரைவாகச் செய்யும்.

  (a) True
  (b) False
 21. 4 x 1 = 4
 22. கிலோ

 23. (1)

  103

 24. (2)

  பெரி பெரி

 25. வைட்டமின் B

 26. (3)

  ரிக்கெட்ஸ்

 27. வைட்டமின் D

 28. (4)

  வட்ட இயக்கம்

  1 x 1 = 1
 29. வலை அட்டவணையை பூர்த்தி செய்க.

 30. 3 x 2 = 6
 31. அளவீடு - வரையறு.

 32. விசை - வரையறு

 33. சுழற்சி இயக்கம், வளைவுப்பாதை இயக்கம் வேறுபடுத்துக்க.

 34. 2 x 2 = 4
 35. இரும்பு - கந்தகம் கலவை : ____ :: உளுத்தம் பருப்பு - கடுகு கலவை : உருட்டுதல்

 36. காலரா:பாக்டீரியா::சின்னம்மை:_________ 

 37. 4 x 2 = 8
 38. பின்வரும் அலகினை ஏறு வரிசையில் எழுதுக.
  1 மீட்டர், 1 சென்டி மீட்டர், 1 கிலோ மீட்டர் மற்றும் 1 மில்லிமீட்டர்.

 39. அமீபாவின் இடப்பெயர்ச்சி உறுப்பு எது?

 40. நுண்ணுயிரிகளின் முக்கிய பண்பு என்ன?

 41. ஏதேனும் நான்கு உள்ளீட்டுக் கருவிகளைக் கூறுக.

 42. 3 x 3 = 9
 43.  கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தை பார்த்து அதில் பின்பற்றப்படும் பிரிதல் முறையியனை விவரிக்கவும்.

 44. பறவைகளின் எவ்வகையான உடலமைப்பு காற்றில் பறக்க உதவி செய்கிறது?

 45. கோடை கால உறக்கம் என்றால் என்ன?

 46. 2 x 5 = 10
 47. பொருளின் இயக்கத்தினை எவற்றின் அடிப்படையில் நாம் வகைப்படுத்தலாம் ? எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

 48. கணினியின் பயன்பாடுகளை விரிவாகக் கூறுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th அறிவியல் - முதல் பருவம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 6th Science - Term 1 Model Question Paper )

Write your Comment