" /> -->

காற்று Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  2 x 1 = 2
 1. தாவரங்களில் வாயுப் பரிமாற்றம் நடைபெறும் இடம் _________ ஆகும்.

  (a)

  இலைத்துளை

  (b)

  பச்சையம்

  (c)

  இலைகள்

  (d)

  மலர்கள்

 2. உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில் நைட்ரஜன் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஏனெனில் _________.

  (a)

  உணவிற்கு நிறம் அளிக்கிறது

  (b)

  உணவிற்கு சுவை அளிக்கிறது.

  (c)

  உணவிற்கு புரதத்தையும், தாது உப்புக்களையும் அளிக்கிறது.

  (d)

  உணவுப் பொருளை புதியதாகவே இருக்கும்படிச் செய்கின்றது.

 3. 3 x 1 = 3
 4. சுவாசக் கோளாறு உள்ள நோயாளிக்கு கொடுக்கப்படும் வாயு _______ ஆக்கும்.

  ()

  ஆக்சிஜன் 

 5. இருண்ட அறையினுள் வரும் சூரிய ஒளிக்கற்றையில் ______ காண முடியும்.

  ()

  தூசுப்பொருள்களைத் 

 6. ______ வாயு சுண்ணாம்பு நீரை பால் போல மாற்றும்.

  ()

  கார்பன் -டை -ஆக்சைடு 

 7. 3 x 1 = 3
 8. காற்றின் இயைபு எப்பொழுதும் சமமான விகிதத்தில் இருக்கும்.

  (a) True
  (b) False
 9. திமிங்கலம் ஆக்சிஜனை சுவாசிக்க நீரின் மேற்பரப்பிற்கு வரும்.

  (a) True
  (b) False
 10. காற்றில் அக்க்சிஜனின் இயைபானது, தாவரங்களின் சுவாசம் மூலமும்,விலங்குகளின் ஒளிச்சேர்க்கை மூலமும், சமன் செய்யப்படுகிறது.

  (a) True
  (b) False
 11. 3 x 2 = 6
 12. வளிமண்டலம் என்றால் என்ன? வளிமண்டலத்தில் ஐந்து அடுக்குகளின் பெயர்களைத் தருக?

  ()

      

 13. நீங்கள் வாய் வழியாக சுவாசித்தால், என்ன நிகழும்?

  ()

     

 14. மீன் காட்சியகத்தில் உள்ள மீன்களை நாம் நீக்கிய பின், தாவரங்களுடன் அதனை ஓர் இருண்ட அறையினுள் வைத்தால் என்னவாகும்?

 15. 2 x 3 = 6
 16. மழைக்காலங்களில் பிஸ்கட்டை மூடாமல் வைக்கும்பொழுது, மொறுமொறுப்புத் தன்மையை இழக்கிறது? ஏன்?

 17. பணியிலுள்ள போக்குவரத்துக் காவலர் முகமூடி அணிவதேன்?

 18. 2 x 5 = 10
 19. தாவரங்களும், விலங்குகளும் அக்சிஜன் மற்றும் கார்பன்-டை-அக்சைடு, இவற்றின் இடையே உள்ள சமநிலையை எவ்வாறு பாதுகாக்கின்றன?

 20. தீயணைப்பிலிருந்து தீயை அணைப்பதற்கு ஏன் கார்பன்-டை-ஆக்சைடு வெளியிடப்படுகிறது என உங்களால் யூகிக்க முடிகிறதா?

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard அறிவியல் - காற்று Book Back Questions ( 6th Standard Science - Air Book Back Questions )

Write your Comment