" /> -->

நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  4 x 1 = 4
 1. பனிக்கட்டி நீராக உருகும்போது ஏற்படும் மாற்றம் ___________ ஆகும்.

  (a)

  இடமாற்றம்

  (b)

  நிற மாற்றம்

  (c)

  நிலை மாற்றம்

  (d)

  இயைபு மாற்றம்

 2. ஈரத்துணி காற்றில் உலரும் போது ஏற்படும் மாற்றம் ________ ஆகும்.

  (a)

  வேதியியல் மாற்றம்

  (b)

  விரும்பத்தகாத மாற்றம்

  (c)

  மீளா மாற்றம்

  (d)

  இயற்பியல் மாற்றம்

 3. பால் தயிராக மாறுவது ஒரு _________ ஆகும்.

  (a)

  மீள் மாற்றம்

  (b)

  வேகமான மாற்றம்

  (c)

  மீளா மாற்றம்

  (d)

  விரும்பத்தகாத மாற்றம்

 4. காற்று மாசுபாடு, அமில மழைக்கு வழிவகுக்கும், இது ஒரு _________ ஆகும்.

  (a)

  மீள் மாற்றம்

  (b)

  வேகமான மாற்றம்

  (c)

  இயற்கையான மாற்றம்

  (d)

  மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட மாற்றம்

 5. 3 x 1 = 3
 6. நமக்கு அபத்தத்தை விளைவிப்பவை _____ மாற்றங்கள் (விரும்பத்தக்க/விரும்பத்தகாத)

  ()

  விரும்பத்தகாத 

 7. தாவரங்கள் கரியமில வாயு மற்றும் நீரைச் சேர்த்து ஸ்டார்ச்சை உருவாக்குவது (இயற்கையான/மனிதனால் நிகழ்த்தப்பட்ட மாற்றம்)ஆகும்.

  ()

  இயற்கையான மாற்றம் 

 8. பட்டாசு வெடித்தல் என்பது ஒரு _______ மாற்றம்; விதை முளைத்தல் ஒரு ______மாற்றம் (மெதுவான/வேகமான)

  ()

  வேகமான,மெதுவான 

 9. 3 x 1 = 3
 10. அமாவாசை பௌர்ணமியாக மாறும் நிகழ்வு மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட கூடிய மாற்றம்.

  (a) True
  (b) False
 11. உணவு செரித்தல் ஓர் இயற்பியல் மாற்றம்.

  (a) True
  (b) False
 12. உப்பை நீரில் கரைத்து உருவாக்கும் கரைசலில், நீர் ஒரு கரைபொருள் ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 13. 3 x 2 = 6
 14. மெதுவான மாற்றத்தை வரையறு. 

 15. கரும்புச் சக்கரையை நன்றாக வெப்பப்படுத்தும் போது என்ன நிகழும்? இதில் நடைபெறும் ஏதேனும் இரண்டு மாற்றங்களைக் குறிப்பிடுக.

 16. கரைசல் என்றால் என்ன?

 17. 3 x 3 = 9
 18. காகிதத்தை எரிப்பதால் மாற்றங்கள் யாவை? விவரிக்கவும் .

 19. காடுகளை அழித்தல் என்பது விரும்பத்தக்க மாற்றமா? உங்கள் பதிலுக்காக காரணத்தை விவரிக்கவும்.

 20. விதையிலிருந்து செடி முளைத்தல் என்ன வகையான மாற்றம்?விவரிக்கவும்.

 21. 1 x 5 = 5
 22. ஒரு மெழுகுவர்த்தி எரியும் போது கீழ்காணும் மாற்றங்களை காண முடியும்.
  அ.மெழுகு உருகுதல்.
  ஆ.மெழுகுவர்த்தி தொடர்ந்து எரிதல்.
  இ.மெழுகுவர்த்தியின் அளவு குறைதல்.
  ஈ.உருவாகிய மெழுகு திண்மமாக மாறுதல்.
  உ.மேற்கண்டவற்றில் எவற்றை எல்லாம் மீள் மாற்றமாக்கலாம்? உமது பதிலை நியப்படுத்துக்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard அறிவியல் - நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் Book Back Questions ( 6th Standard Science - Changes Around Us Book Back Questions )

Write your Comment