" /> -->

அளவீடுகள் முக்கிய வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  4 x 1 = 4
 1. ஒரு மரத்தின் சுற்றளவை அளவிடப் பயன்படுவது.

  (a)

  மீட்டர் அளவு கோல்

  (b)

  மீட்டர் கம்பி

  (c)

  பிளாஸ்டிக் அளவுகோல்

  (d)

  அளவு நாடா

 2. ஒரு அளவை அளவிடும் முறைக்கு _________ என்று பெயர்

  (a)

  இயல் அளவீடு

  (b)

  அளவீடு

  (c)

  அலகு 

  (d)

  இயக்கம்

 3. பூமியிலிருந்து  விண்மீனின்  தொலைவை  அளக்கப் பயன்படும் அலகு எது?           

  (a)

  மீட்டர் 

  (b)

  கிலோ மீட்டர் 

  (c)

  ஒளி ஆண்டு 

  (d)

  இவை அனைத்தும்  

 4. திருமதி .ராணி தன் வீட்டிலிருந்து  அலுவலகத்திற்கு  10.30 a .m க்கு  புறப்பட்டுப் போனாள்.மாலை வீட் டிற்கு  4.30P.m  க்கு  திரும்பி  வந்தாள்.இந்த காலத்தில்  அவளின்  இடப்பெயர்ச்சி என்ன? (இராணியின்   வீட்டிலிருந்து  அலுவலகம் உள்ளத் தொலைவு 1 கி.மீ )?            

  (a)

  0

  (b)

  1/6 கி.மீ  

  (c)

  1 கி.மீ  

  (d)

  கூற இயலவில்லை 

 5. 5 x 1 = 5
 6. SI அலகு முறையில் நீளத்தின் அலகு ______________ 

  ()

    மீ

 7. டெல்லிக்கு, சென்னைக்கும் இடையில் உள்ள தொலைவு ______________ என்ற அலகால் அளக்கப்படுகிறது.

  ()

    கிலோ மீட்டர் 

 8. 5 கி.மீ = ______________ மீ.

  ()

    5000

 9. அளவுகோல் ______ என்பவரால்  கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.    

  ()

  வில்லியம் பெட்வெல்    

 10. ஒழுங்கற்ற  பொருள்களின்  பருமனை  அளந்தறிய _______ பயன்படுகிறது    

  ()

  நீர் இடப்பெயர்ச்சி முறை  

 11. 4 x 1 = 4
 12. நிறையை 126 கிகி எனக் கூறுவது சரியே.

  (a) True
  (b) False
 13. ஒருவரின் மார்பளவை அளவுகோல் பயன்படுத்தி அளவிட முடியம்.

  (a) True
  (b) False
 14. 10 மி.மீ என்பது 1 செ.மீ ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 15. SI அலகு முறை என்பது உலகம் முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு அலகு முறையாகும்.

  (a) True
  (b) False
 16. 4 x 1 = 4
 17. முன்கையின் நீளம்

 18. (1)

  10-9

 19. நானோ

 20. (2)

  103

 21. காலத்தின் SI அலகு

 22. (3)

  விநாடி 

 23. கிலோ

 24. (4)

  முழம்

  3 x 1 = 3
 25. SI என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?

  ()

  The International System of Units

 26. நிறையின் SI அலகு என்ன?

  ()

    கிலோகிராம்.  

 27. ஒரு அளவீட்டில் இருக்கும் இரு பகுதிகள் என்ன?

  ()

    எண் மதிப்பு மற்றும் அலகு 

 28. 1 x 5 = 5
 29. உனது வீட்டில் இருந்து உனது பள்ளிக்கு இடையே உள்ள தொலைவு 2250மீ. இந்தத் தொலைவினை கிலோமீட்டராக மாற்றுக.

 30. 3 x 2 = 6
 31. அளவீடு - வரையறு.

 32. நிறை வரையறு

 33. ஒழுங்கற்ற பொருட்களின் பருமனை எவ்வாறு அளவிடுவாய்?

 34. 2 x 2 = 4
 35. சர்க்கரை: பொதுத்தராசு; எலுமிச்சை சாறு : _______________

 36. பால்; பருமன்;காய்கறிகள்: _______________?

 37. 5 x 2 = 10
 38. பின்வரும் அலகினை ஏறு வரிசையில் எழுதுக.
  1 மீட்டர், 1 சென்டி மீட்டர், 1 கிலோ மீட்டர் மற்றும் 1 மில்லிமீட்டர்.

 39. நீளம் - வரையறு 

 40. இடமாறு தோற்றப் பிழை என்றால் என்ன?  

 41. எடை  வரையரு  

 42. ஒளி ஆண்டு - வரையறு 

 43. 1 x 5 = 5
 44. வளைகோடுகளின் நீளத்தை அளக்க நீ பயன்படுத்தும் இரண்டு முறைகளை விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard அறிவியல் Chapter 1 அளவீடுகள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 6th Standard Science Chapter 1 Measurements Important Question Paper )

Write your Comment