" /> -->

விசையும் இயக்கமும் முக்கிய வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  6 x 1 = 6
 1. வேகத்தின் அலகு _______________

  (a)

  மீ

  (b)

  விநாடி 

  (c)

  கிலோகிராம்

  (d)

  மீ/வி

 2. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான தொடர்பினைத் தேர்ந்தெடு

  (a)

  வேகம் = தொலைவு x காலம்

  (b)

  வேகம் = தொலைவு / காலம்

  (c)

  வேகம் = காலம் / தொலைவு

  (d)

  வேகம் = 1/(தொலைவு x காலம்)

 3. 1 மில்லேனியம் என்பது 

  (a)

  10 வருடங்கள் 

  (b)

  100 வருடங்கள் 

  (c)

  1000 வருடங்கள் 

  (d)

  2000 வருடங்கள் 

 4. ஒரு பொருளின் எல்லா பாகங்களும்  சமகால அளவில் ஒரே தொலைவு செல்லுமானால் அப்பொருளின் இயக்கம் 

  (a)

  நேர்மாறான இயக்கம் 

  (b)

  சுழற்சி இயக்கம் 

  (c)

  வட்ட இயக்கம் 

  (d)

  மாறுபடும் இயக்கம் 

 5. 'கேரம் போர்ட்'ல் உள்ள காய்களின் இயக்கம் 

  (a)

  வளைவுப்பாதை இயக்கம் 

  (b)

  வட்ட இயக்கம் 

  (c)

  கால ஒழுங்கு இயக்கம் 

  (d)

  தற்சுழற்சி இயக்கம் 

 6. கால ஒழுங்கு இயக்கத்திற்கு எடுத்துக் காட்டு,

  (a)

  வளைவு பாதையில் செல்லும் மகிழந்தின் இயக்கம்  

  (b)

  வீரர்களின் அணி நடை இயக்கம் 

  (c)

  காற்றில் பறக்கும் பறவையின் இயக்கம் 

  (d)

  கீழே இறங்கும் மின் தூக்கியின் இயக்கம் 

 7. 5 x 1 = 5
 8. சாலையில் நேராகச் செல்லும் ஒரு வண்டியின் இயக்கம் ______________

  ()

  நேர்கோட்டு இயக்கம் 

 9. புவிஈர்ப்புவிசை ______________ விசையாகும்..

  ()

  தொடா விடை 

 10. ஒரு பொருள் சமகால இடைவெளியில் சம தொலைவைக் கடக்குமானால் அப்பொருளின் இயக்கம் ______________

  ()

  சீரான 

 11. வேகமான அலைவுகள்  ________ எனப்படும்.

  ()

  அதிர்வுகள் 

 12. சராசரி வேகத்தின் அலகு _____ .

  ()

  கிலோமீட்டர் / மணி 

 13. 3 x 1 = 3
 14. மையப் புள்ளியைப் பொறுத்து முன்னும் பின்னும் இயங்கும் இயக்கம் அலைவு இயக்கம் ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 15. மாறுபட்ட வேகத்துடன் இயங்கும் வாகனத்தின் இயக்கம் ஒரு சீரான இயக்கமாகும்.

  (a) True
  (b) False
 16. வருங்காலத்தில் மனிதர்களின் பதிலியாக ரோபோட்டுகள் செயல்படும்.

  (a) True
  (b) False
 17. 5 x 1 = 5
 18. (1)

  அலைவு இயக்கம்

 19. (2)

  வட்ட இயக்கம்

 20. (3)

  நேர்கோட்டு இயக்கம்

 21. (4)

  சுழற்சி இயக்கம்

 22. (5)

  நேர்கோட்டு இயக்கமும், சுழற்சி இயக்கமும்

  3 x 1 = 3
 23. தொடுதல் நிகழ்வின்றி ஒரு பொருள் மீது செயல்படும் விசையின் பெயர் _______________

  ()

  தொடா விசை 

 24. ஒரு குறிப்பிட்ட காலா இடைவெளியில் திரும்பத் திரும்ப நிகழும் இயக்கம் _______________ எனப்படும்.

  ()

  கால ஒழுங்கு இயக்கம் 

 25. சம கால இடைவெளியில், சமதொலைவில் கடக்கும் பொருளின் இயக்கம் _______________

  ()

  சீரான இயக்கம் 

 26. 2 x 2 = 4
 27. விசை - வரையறு

 28. சுழற்சி இயக்கம், வளைவுப்பாதை இயக்கம் வேறுபடுத்துக்க.

 29. 3 x 2 = 6
 30. பந்தை உதைத்தல்; தொடு விசை; இலை கீழே விழுதல்: ____________?

 31. தொலைவு: மீட்டர் = வேகம் : ____________?

 32. சுழற்சிஇயக்கம்: பம்பரம் சுற்றுதல்: அலைவு இயக்கம்: ____________?

 33. 5 x 2 = 10
 34. ஒய்வு மற்றும் இயக்கம் வரையறு.

 35. தொடா விசை என்றால் என்ன?

 36. சராசரி வேகம் - வரையறு.

 37. ரோபாட் - சிறு குறிப்பு வரைக.

 38. 'நானோரோபட்டு' குறிப்பு வரைக.

 39. 1 x 3 = 3
 40. ஒரு வண்டியானது 5 மணி நேரத்தில் 400கி.மீ தூரத்தைக் கடந்தால் வண்டியின் சராசரி வேகம் என்ன?

 41. 1 x 5 = 5
 42. பொருளின் இயக்கத்தினை எவற்றின் அடிப்படையில் நாம் வகைப்படுத்தலாம் ? எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard அறிவியல் Chapter 2 விசையும் இயக்கமும் முக்கிய வினாத்தாள் ( 6th Standard Science Chapter 2 Force and Motion Important Question Paper )

Write your Comment