நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் முக்கிய வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. _______ என்பது பருப்பொருளால் ஆனது அல்ல

  (a)

  தங்க மோதிரம்

  (b)

  இரும்பு ஆணி

  (c)

  ஒளி

  (d)

  எண்ணெய்த்துளி

 2. தூற்றுதல் என்ற செயலை நிகழ்த்த பின்வருவனவற்றுள் ____ அவசியம் தேவைப்படுகிறது.

  (a)

  மழை

  (b)

  மண் 

  (c)

  நீர்

  (d)

  காற்று

 3. பின்வருவனவற்றுள் எது கலவையோ அல்ல

  (a)

  பாலுடன் காபி

  (b)

  எலுமிச்சை ஜூஸ்

  (c)

  நீர்

  (d)

  கொட்டைகள் புதைத்த ஐஸ்கிரீம்

 4. திண்மம் - திண்மம் சேர்ந்த கலவையில் எடையில் வேறுபடும் தொன்மத்தைப் பிரிக்க 'X' என்ற பிரித்தல் முறையைப் பயன்படுத்துகிறோம்.
  'X' என்பது குறிப்பது,

  (a)

  சலித்தல்

  (b)

  கைகளால் தேர்ந்தெடுத்தல் 

  (c)

  கதிரடித்தல் 

  (d)

  தூற்றுதல்

 5. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது திண்மம் - வாயு கலவைக்கு எடுத்துக்காட்டு?

  (a)

  மண்

  (b)

  புகை

  (c)

  ஈரப்பதம்

  (d)

  பனித்துளி

 6. 5 x 1 = 5
 7. பருப்பொருள் என்பது ________ ஆல் ஆனவை

  ()

  மிகமிகச் சிறிய துகள்கள்

 8. நெல் தாவரத்திலிருந்து தானியங்களை _______ முறை மூலம் பிரித்தெடுக்கலாம்.

  ()

  தூற்றுதல் 

 9. ஊசி, பென்சில் மற்றும் இரப்பர் வளையம் இவற்றில் ______ காத்ததால் கவரப்படும்

  ()

  ஊசி

 10. ஒரு துளி நீரில் ஏறக்குறைய ______ நீர் துகள்கள் அடங்கியுள்ளது

  ()

  1021

 11. ஒரு வேதியலாளரைப் பொறுத்தவரை ________ என்ற சொல்லின் அர்த்தம் வேறு.

  ()

  'தூய்மை'

 12. 5 x 1 = 5
 13. காற்று அழுத்தத்திற்கு உட்படாது

  (a) True
  (b) False
 14. தின்மத்தில் உள்ள துகள்கள் எளிதில் நகருகின்றன

  (a) True
  (b) False
 15. திடப்பொருளைகளில் இருந்து நீர்ம பொருள்களை பிரிப்பதற்கான பயன்படுத்தபடும் வடிகட்டி ஒரு வகை சல்லடையே

  (a) True
  (b) False
 16. காற்று ஒரு தூய பொருளாகும்

  (a) True
  (b) False
 17. தயிரிலிருந்து வெண்ணெய் வண்டலாக்குதல் முறை மூலம் பிரித்தெடுக்கலாம்

  (a) True
  (b) False
 18. 5 x 1 = 5
 19. எளிதில் உடையக்கூடியது (நொறுங்கும் தன்மை)

 20. (1)

  மண் பானை

 21. எளிதில் வளையக்கூடியது

 22. (2)

  உலோகத் தட்டு

 23. எளிதில் இழுக்கலாம்

 24. (3)

  நெகிழி ஒயர் (wire)

 25. எளிதில் அழுத்தலாம்

 26. (4)

  பருத்தி, கம்பளி

 27. எளிதில் வெப்பமடையும்

 28. (5)

  ரப்பர் வளையம்

  4 x 2 = 8
 29. திண்மம் : கடினத்தன்மை : வாயு : _______

 30. பாயும் தன்மை : _____ மற்றும் _____ குறிப்பிட்ட பருமன் : _____ மற்றும் ____ 

 31. சூடான எண்னெய்லிருந்து முறுக்கினை எடுத்தால் : _______ : காப்பிய வடிகட்டியபின் அடியில் தாங்கும் காப்பி தூள்:  _________ 

 32. இரும்பு - கந்தகம் கலவை : ____ :: உளுத்தம் பருப்பு - கடுகு கலவை : உருட்டுதல்

 33. 4 x 2 = 8
 34. பருப்பொருள் - வரையறு

  ()

    

 35. கலவைகளை நாம் ஏன் பிரித்தெடுக்க வேண்டும்?

  ()

    

 36. படிய வைத்தால் : வரையறு

  ()

    

 37. காற்றில் உள்ள வாயுக்கள் யாவை?

 38. 3 x 3 = 9
 39. வாயுக்களுக்கு குறிப்பிட்ட வடிவம் இல்லை?

 40.  கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தை பார்த்து அதில் பின்பற்றப்படும் பிரிதல் முறையியனை விவரிக்கவும்.

 41. உணவுக்கு கலப்படம் என்றால் என்ன?

 42. 1 x 5 = 5
 43. மூன்று நிலைமைகளில் உள்ள பருப்பொருள் மூலக்கூறுகளின் அமைப்பை விவரி. உனது விடைகாண படங்களை வரைக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard அறிவியல் Chapter 3 நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 6th Standard Science Chapter 3 Matter Around Us Important Question Paper )

Write your Comment