தாவரங்கள் வாழும் உலகம் முக்கிய வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. குளம்  _______ வாழிடத்திற்கு உதாரணம்

  (a)

  கடல்

  (b)

  நன்னீர் வாழிடம்

  (c)

  பாலைவனம்

  (d)

  மலைகள்

 2. நீரை உறிஞ்சும் பகுதி ________ ஆகும்

  (a)

  வேர்

  (b)

  தண்டு

  (c)

  இலை 

  (d)

  பூ

 3. நீர் வாழ் தாவரங்களின் வாழிடம்

  (a)

  நீர்

  (b)

  நிலம்

  (c)

  பாலைவனம்

  (d)

  மலை

 4. வேர் முண்டு ____ ல் காணப்படுகிறது.

  (a)

  பட்டாணி

  (b)

  கோதுமை

  (c)

  கடுகு

  (d)

  அரிசி

 5. எது உறுதியான தண்டைப் பெற்றுள்ளது?

  (a)

  சிறு  செடி

  (b)

  புதர் செடி

  (c)

  மரம்

  (d)

  எதுவும் இல்லை

 6. 4 x 1 = 4
 7. புவிபரப்பில் நீரின் அளவு ________ 

  ()

    70%

 8. ஊன்றுதல், உறிஞ்சுதல் இரண்டும் __________ வேலை

  ()

    வேரின்

 9. ஒளிச் சேர்க்கை நடைபெறும் முதன்மை பகுதி________ 

  ()

    இலைகள்

 10. ஆணிவேர்த் தொகுப்பு ________ தாவரங்களில் காணப்படுகிறது.

  ()

    இருவித்தலைத்

 11. 4 x 1 = 4
 12. தாவரங்கள் நீர் இன்றி வாழ முடியும்

  (a) True
  (b) False
 13. தாவரங்கள் அனைத்திலும் பச்சையம் காணப்படும்

  (a) True
  (b) False
 14. மலைகள் நன்னீர் வாழிடத்திற்கு ஒர் உதாரணம்

  (a) True
  (b) False
 15. பசுந் தாவரங்களுக் சூரிய ஒளி தேவை

  (a) True
  (b) False
 16. 5 x 1 = 5
 17. மலைகள்

 18. (1)

  இமயமலை

 19. பாலைவனம்

 20. (2)

  வறண்ட இடங்கள்

 21. தண்டு

 22. (3)

  கிளைகள்

 23. ஒளிச் சேர்க்கை

 24. (4)

  ஒரு வித்திலைத் தாவரங்கள்

 25. சல்லிவேர்த் தொகுப்பு

 26. (5)

  இலைகள்

  2 x 2 = 4
 27. தாவரங்களின் பாகங்கள் மற்றும் பணிகளில் மேலிருந்து கீழாக வரிசைப்படுத்துக.
  இலைகள் - தண்டு - வேர் - மலர்கள்.

 28. தாவரங்களின் பாகங்கள் மற்றும் பணிகளில் மேலிருந்து கீழாக வரிசைப்படுத்துக.
  நீராவிப்போக்கு - கடத்துதல் - உறிஞ்சுதல் - ஊன்றுதல்

 29. 7 x 2 = 14
 30. வாழிடத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தாவரங்களை வகைப்படுத்துக.

  ()

    

 31. பாலைவனத்து தாவரங்களை அடையாளம் காண்க.

  ()

     

 32. வாழிடம் என்பதை வரையறு.

  ()

    

 33. உணவின் ஆதாரங்கள் என்ன?

 34. இலைத்துளை என்றால் என்ன?

 35. ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம் மற்றும் ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக?

 36. தார் பாலைவனம் பற்றிச் சிறுகுறிப்பு வரைக.

 37. 3 x 3 = 9
 38. மல்லிகைக்கொடி ஏன் பின்னு கொடி என அழைக்கப்படுகிறது?

 39. நில வாழிடம் மற்றும் நீர் வாழிடத்தை வேறுபடுத்துக.

 40. உங்களுடைய பள்ளித் தோட்டத்தில் உள்ள தாவரங்களை பட்டியலிடுக.

 41. 1 x 5 = 5
 42. வேர் மற்றும் தண்டு ஆகியவற்றின் பணிகளை பற்றி எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard அறிவியல் Chapter 4 தாவரங்கள் வாழும் உலகம் முக்கிய வினாத்தாள் ( 6th Standard Science Chapter 4 The Living World of Plants Important Question Paper )

Write your Comment