" /> -->

விலங்குகள் வாழும் உலகம் முக்கிய வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  8 x 1 = 8
 1. உயிரினங்களைப் பற்றி படிக்கும் அறிவியல் பிரிவு ________ 

  (a)

  உளவியல் 

  (b)

  உயிரியல் 

  (c)

  விலங்கியல் 

  (d)

  தாவரவியல் 

 2. பல்லிகளின் சுவாச உறுப்பு ______ 

  (a)

  தோல் 

  (b)

  செவுள்கள் 

  (c)

  நுரையீரல் 

  (d)

  மூச்சுக்குழல் 

 3. எந்த விலங்குக்கு செவுள்கள் என்ற சிறப்பு உறுப்பு சுவாசிப்பதற்குப் பயன்படுகிறது _________ 

  (a)

  மண்புழு

  (b)

  தவளை

  (c)

  மீன்

  (d)

  நரி

 4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது வாழிடத்தைக் குறிக்காது?

  (a)

  பாலைவனத்தில் காணப்படும் ஒட்டகங்கள்

  (b)

  குளத்தில் காணப்படும் மீன் மற்றும் நத்தை.

  (c)

  வயல்நிலத்தில் காணப்படும் புல் மேயக்கூடிய கால்நடை.

  (d)

  காடுகளில் உள்ள வனவிலங்குகள்.

 5. கங்காரு எலியின் வாழிடம் _________.

  (a)

  நீர் வாழிடம்

  (b)

  பாலைவன வாழிடம்

  (c)

  புல்வெளி வாழிடம்

  (d)

  மலை வாழிடம்

 6. மீன்கள் செவுள் மூலம் சுவாசிக்கிறது. செவுள்கள் இரத்த நாளங்களோடு தொடர்புடையது. செவுள்கள் மீன்களுக்கு,

  (a)

  காற்றிலிருந்து உயர்வளி எடுக்கப் பயன்படுகிறது.

  (b)

  நீரில் கரைந்துள்ள உயிர்வளியை எடுக்கப் பயன்படுகிறது.

  (c)

  நீரில் கரைந்துள்ள உயிர்வளியை எடுக்கப் பயன்படுகிறது.

  (d)

  கழிவுகளை நீரில் வெளியேற்ற பயன்படுகிறது.

 7. கீழ்க்கண்ட எந்த விலங்கு கோடை கால உறக்கத்திற்கு உட்படும்.

  (a)

  ஒட்டகம் 

  (b)

  திமிங்கலம் 

  (c)

  பல்லி

  (d)

  டால்பின்

 8. 'பாலைவனக் கப்பல்' என அழைக்கப்படுவது எது?

  (a)

  எருது

  (b)

  ஒட்டகம்

  (c)

  கழுதை

  (d)

  குதிரை

 9. 5 x 1 = 5
 10. நீர் நிலைகள், பாலைவனங்கள் மற்றும் மலைகள் ஆகியவற்றை _________ என்று அழைக்கலாம்.

  ()

  சூழ்நிலை மண்டலம்

 11. பறவைகளின் வாழ் திசை திருப்புக் கட்டையாக செயல்பட்டு ________ க்கு உதவுகிறது.

  ()

   திரும்புவதற்கு

 12. வெப்பமண்டல மழைக்காடுகள், புல்வெளிகள் மற்றும் பாலைவனங்களை ________ என்று அழைக்கிறோம்.

  ()

  நிலப்பரப்பு சுற்றுச்சூழல்

 13. கால்களில் உள்ள வளை நகங்களின் மூலம் பல்லிகள் தரைகளில் ________ 

  ()

  இறங்கும்

 14. ஒட்டகங்கள் தங்கள் திமில்களில் _________ சேமிக்கின்றன.

  ()

  கொழுப்பைச் 

 15. 4 x 1 = 4
 16. ஓர் உயிரி வாழக்கூடிய அல்லது இருக்கக் கூடிய இடம் வாழிடம் எனப்படும்.

  (a) True
  (b) False
 17. புவியியல் அமைப்பு மற்றும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளும் புவியின் அனைத்து இடங்களிலும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்.

  (a) True
  (b) False
 18. பறவைகளால் ஒரு நேரத்தில் ஒரு பொருளை மட்டுமே பார்க்க முடியும்.

  (a) True
  (b) False
 19. பாரமீசியம் ஒரு பல செல் உயிரி.

  (a) True
  (b) False
 20. 8 x 2 = 16
 21. பறவைகள் தங்கள் இரைகளை எவ்வாறு பிடிக்கின்றன?

 22. இந்தியாவில் ஒட்டகங்களை நாம் எங்கு காண முடியும்?

 23. அமீபாவின் இடப்பெயர்ச்சி உறுப்பு எது?

 24. பறவைகள் காற்றில் பறக்கும் பொழுது எந்த உடலமைப்பைப் பயன்படுத்தி பறக்கும் திசையை மாற்றிக் கொள்கின்றன.

 25. உயிரினக்களின் பல்லுயிர் தன்மை வரையறுக.

 26. ஒரு செல் உயிரி எது? எ.கா. தருக?

 27. தகவமைத்தல் என்றால் என்ன?

 28. கங்காரு எலி பற்றிச் சிறு குறிப்பு எழுதுக.

 29. 4 x 3 = 12
 30. ஒரு செல் உயிரிகளை பல செல் உயிரிகளிடமிருந்து வேறுபடுத்துக.

 31. பறவைகளின் எவ்வகையான உடலமைப்பு காற்றில் பறக்க உதவி செய்கிறது?

 32. முதுகெலும்பற்ற விலங்குகளின் வகைகள் யாவை?

 33. குளிர்கால உறக்கம் என்றால் என்ன?

 34. 1 x 5 = 5
 35. பாலைவனங்களில் வாழ்வதற்கேற்ப ஒட்டகங்களின் காணப்படும் தகவமைப்புகளை விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard அறிவியல் Chapter 5 விலங்குகள் வாழும் உலகம் முக்கிய வினாத்தாள் ( 6th Standard Science Chapter 5 Living World of Animals Important Question Paper )

Write your Comment