உடல் நலமும் சுகாதாரமும் மாதிரி வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  7 x 1 = 7
 1. நம் உடலின் தசைகளின் உருவாக்கத்திற்கு ________ தேவைப்படுகிறது.

  (a)

  கார்போஹைட்ரேட் 

  (b)

  கொழுப்பு 

  (c)

  புரதம் 

  (d)

  நீர் 

 2. கால்சியம் _________ வகை ஊட்டச்சத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு ஆகும்.

  (a)

  கார்போஹைட்ரேட் 

  (b)

  கொழுப்பு

  (c)

  புரதம்

  (d)

  தாது உப்புகள்

 3. பாக்டீரியா, ஒரு சிறிய _________ நுண்ணுயிரி

  (a)

  புரோகேரியோட்டிக்

  (b)

  யூகேரியோட்டிக்

  (c)

  புரோட்டோசோவா

  (d)

  செல்லற்ற

 4. நிரப்புக  ________________.

  (a)

  கொழுப்பு

  (b)

  வைட்டமின்

  (c)

  சர்க்கரை

  (d)

  உப்பு

 5. ORS கரைசல் கீழ்க்கண்ட நாட்களுக்கு மேல் பத்திரப்படுத்தி வைக்கக் கூடாது.

  (a)

  12 மணி நேரம்

  (b)

  24 மணி நேரம்

  (c)

  36 மணி நேரம்

  (d)

  48 மணி நேரம்

 6. கீழ்க்கண்ட எது பாக்டீரியாவால் தயாரிக்கப்படுகிறது?

  (a)

  நுண்ணுயிர் எதிர்பொருள் பாக்டீரியா

  (b)

  பாலாடைக் கட்டி

  (c)

  தயிர்

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 7. வைரஸ் காய்ச்சல் உருவாக்க காரணம்

  (a)

  திறந்த காப்சிட்

  (b)

  மூடிய காப்சிட் 

  (c)

  திறந்த பாலி ஹைட்ரல் காப்சிட்

  (d)

  காப்சிட் இல்லை.

 8. 5 x 1 = 5
 9. ஊட்டச்சத்து குறைபாடு _________ நோய்களுக்கு வழிவகுக்கிறது.

  ()

  குறைபாட்டு நோய்கள்

 10. பெரியவர்களில், அயோடின் சத்துக்குறைபாடு ________ நோயை ஏற்படுத்துகிறது.

  ()

  முன் கழுத்து கழலை

 11. டைபாய்டு நோய்,_________ மற்றும் நீர் மாசுறுதலால் பரவுகிறது.

  ()

  உணவு

 12. குளிர்காய்ச்சல் (இன்புளுயன்சா) _____________ நுண்ணுயிரியால் ஏற்படுகிறது.

  ()

  வைரஸ்

 13. வைட்டமின் D குறைபாடு _________ நோயை ஏற்படுத்துகிறது.

  ()

  ஸ்கர்வி

 14. 4 x 1 = 4
 15. நம் உணவில் மூன்று முக்கிய ஊட்டச்சத்துகள் உள்ளன.

  (a) True
  (b) False
 16. நம் உடலில் ஆற்றலை சேமித்து வைக்க கொழுப்பு உதவுகிறது.

  (a) True
  (b) False
 17. அனைத்து பாக்டீரியாக்களும் நீளிழைகளை பெற்றுள்ளன.

  (a) True
  (b) False
 18. ஓம்புயிரியின் உடலுக்கு வெளியேயும் வைரஸ்களால் வளர்ந்து இனப்பெருக்கம் செய்ய இயலும்.

  (a) True
  (b) False
 19. 5 x 1 = 5
 20. வைட்டமின் A

 21. (1)

  ரிக்கெட்ஸ்

 22. வைட்டமின் B

 23. (2)

  பெரி பெரி

 24. வைட்டமின் C

 25. (3)

  ஸ்கர்வி

 26. வைட்டமின் D

 27. (4)

  மலட்டுத்தன்மை

 28. வைட்டமின் E

 29. (5)

  மாலைக் கண் நோய்

  1 x 2 = 2
 30. 3 x 2 = 6
 31. அரிசி:கார்போஹைட்ரேட்::பருப்பு வகைகள்_________ 

 32. அயோடின்:முன் கழுத்து கழலை நோய்::இரும்பு:___________ 

 33. காலரா:பாக்டீரியா::சின்னம்மை:_________ 

 34. 8 x 2 = 16
 35. கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் புரதத்தினை வேறுபடுத்தி எழுதுக.

 36. சரிவிகித உணவு-வரையறு".

 37. வைரஸால் ஏற்படும் நோய்கள் இரண்டினை எழுதுக.

 38. ஊட்டச்சத்துக்கள் யாவை? 

 39. வைட்டமின்கள் வகைகள் யாவை?

 40. குறைபாட்டு நோய் என்றால் என்ன?

 41. முருங்கை இலைப் பற்றி நீ அறிவது யாது?

 42. நுண்ணுயிரிகள் யாவை?

 43. 1 x 5 = 5
 44. வைட்டமின்களையும் அவற்றின் குறைபாட்டால் ஏற்படும் நோய்களையும் அட்டவணைப்படுத்துக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard அறிவியல் Chapter 6 உடல் நலமும் சுகாதாரமும் மாதிரி வினாத்தாள் ( 6th Standard Science Chapter 6 Health and Hygiene Model Question Paper )

Write your Comment