" /> -->

கணினி - ஓர் அறிமுகம் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  3 x 1 = 3
 1. கீழ்க்கண்டவற்றில் கணினியின் மறுவடிவம் எது?

  (a)

  கரும்பலகை

  (b)

  கைப்பேசி 

  (c)

  வானொலி

 2. முதல் கணினி அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு 

  (a)

  1980

  (b)

  1947

  (c)

  1946

  (d)

  1985

 3. கணினியின் முதல் நிரலர் யார்?

  (a)

  லேடி வில்லிங்டன்

  (b)

  அகஸ்டா அடாலவ்லேஸ்

  (c)

  மேரி க்யூரி

  (d)

  மேரிக்கோம் 

 4. 3 x 1 = 3
 5. தரவு என்பது ______ விவரங்கள் ஆகும்.

  ()

  முறைப்படுத்தப்பட வேண்டிய விவரங்கள்

 6. உலகின் முதல் பொது பயன்பாட்டு கணினி _______

  ()

  ENIAC

 7. தகவல் என்பது ____ விவரங்கள் ஆகும்

  ()

  முறைப்படுத்தப்பட்ட விவரங்கள்

 8. 3 x 1 = 3
 9. கணினி ஒரு மின்னணு இயந்திரம்.

  (a) True
  (b) False
 10. கணினியைக் கண்டறிந்தவர் சர் ஐசக் நியூட்டன்.

  (a) True
  (b) False
 11. கணினி, கணக்கீடுகளை மிக விரைவாகச் செய்யும்.

  (a) True
  (b) False
 12. 3 x 2 = 6
 13. கணினி என்றால் என்ன?

 14. ஏதேனும் நான்கு உள்ளீட்டுக் கருவிகளைக் கூறுக.

 15. மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருள் இரண்டிற்குமிடையே உள்ள வேறுபாட்டினை எழுதுக.

 16. 1 x 5 = 5
 17. கணினியின் பயன்பாடுகளை விரிவாகக் கூறுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard அறிவியல் Chapter 7 கணினி - ஓர் அறிமுகம் Book Back Questions ( 6th Standard Science Chapter 7 Computer-an Introduction Book Back Questions )

Write your Comment