கணினி - ஓர் அறிமுகம் மாதிரி வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 25
  4 x 1 = 4
 1. கணினியின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார்?

  (a)

  மார்ட்டீன் லூதர் கிங்

  (b)

  கிரகாம்பெல் 

  (c)

  சார்லி சாப்ளின்

  (d)

  சார்லஸ் பாபேஜ்

 2. முதல் கணினி அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு 

  (a)

  1980

  (b)

  1947

  (c)

  1946

  (d)

  1985

 3. கணினியின் முதல் நிரலர் யார்?

  (a)

  லேடி வில்லிங்டன்

  (b)

  அகஸ்டா அடாலவ்லேஸ்

  (c)

  மேரி க்யூரி

  (d)

  மேரிக்கோம் 

 4. பொருத்தமில்லாததைக் குறிப்பிடுக.

  (a)

  கணிப்பான்

  (b)

  அபாகஸ்

  (c)

  மின் அட்டை

  (d)

  மடிக்கணினி

 5. 3 x 1 = 3
 6. தரவு என்பது ______ விவரங்கள் ஆகும்.

  ()

  முறைப்படுத்தப்பட வேண்டிய விவரங்கள்

 7. உலகின் முதல் பொது பயன்பாட்டு கணினி _______

  ()

  ENIAC

 8. குறியீட்டு எண்களைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடும் கருவி________ 

  ()

  அபாகஸ்

 9. 5 x 1 = 5
 10. முதல் தலைமுறை

 11. (1)

  நுண்செயலி

 12. இரண்டாம் தலைமுறை

 13. (2)

  மின்மயப் பெருக்கி

 14. மூன்றாம் தலைமுறை

 15. (3)

  ஒருங்கிணைந்தச் சுற்று

 16. நான்காம் தலைமுறை

 17. (4)

  வெற்றிடக் குழாய்கள்

 18. ஐந்தாம் தலைமுறை

 19. (5)

  செயற்கை நுண்ணறிவு

  4 x 2 = 8
 20. கணினி என்றால் என்ன?

 21. தரவுப் பற்றிச் சிறுகுறிப்பு வரைக.

 22. ஏதேனும் நான்கு உள்ளீட்டுக் கருவிகளைக் கூறுக.

 23. மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருள் இரண்டிற்குமிடையே உள்ள வேறுபாட்டினை எழுதுக.

 24. 1 x 5 = 5
 25. கணினியின் பயன்பாடுகளை விரிவாகக் கூறுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard அறிவியல் Chapter 7 கணினி - ஓர் அறிமுகம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 6th Standard Science Chapter 7 Computer-An Introduction Model Question Paper )

Write your Comment