" /> -->

மின்னியல் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. வேதி ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றும் சாதனம்

  (a)

  மின் விசிறி

  (b)

  சூரிய மின்கலன்

  (c)

  மின்கலன்

  (d)

  தொலைக்காட்சி

 2. மின்சாரம் தயாரிக்கப்படும் இடம்

  (a)

  மின்மாற்றி

  (b)

  மின்உற்பத்தி நிலையம்

  (c)

  மின்சாரக் கம்பி

  (d)

  தொலைக்காட்சி

 3. மின்கல அடுக்கின் சரியான குறியீட்டைத் தேர்ந்தெடு

  (a)

    

  (b)

  (c)

  (d)

 4. 4 x 1 = 4
 5. ______ பொருள்கள் தன வழியே மின்னோட்டம் செல்ல அனுமதிக்கின்றன.

  ()

  மின் கடத்தி 

 6. ஒரு மூடிய மின்சுற்றினுல் பாயும் மின்சாரம் ______ எனப்படும்.

  ()

  மின்னோட்டம் 

 7. ______ என்பது மின்சுற்றை திறக்க அல்லது மூட உதவும் சாதனமாகும்.

  ()

  சாவி 

 8. மின்கலனின் குறியீட்டில் பெரிய செங்குத்து கோடு ______ முனையைக் குறிக்கும்.

  ()

  நேர் 

 9. 3 x 1 = 3
 10. சாவி என்பது மின்சுற்றினைத் திறக்க அல்லது மூடப்பயன்படும் மின்சாதனம் ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 11. தூய நீர் என்பது ஒரு நற்கடத்தியாகும்.

  (a) True
  (b) False
 12. துணை மின்கலன்களை  ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும்.

  (a) True
  (b) False
 13. 1 x 1 = 1
 14. கீழ்க்காணும் கட்டத்திலிருந்து மின்கடத்திகள் மற்றும் அரிதிற்கடத்திகளை கண்டறிந்து அட்டவணையில் நிரப்புக.

  வ.எண். மின் கடத்திகள் அரிதிற் கடத்திகள்
       
       
       
       
       
 15. 1 x 1 = 1
 16. மாற்றும் - சாதனம் - மின்னாற்றலாக - ஆற்றலை - மின்கலன் - வேதி ஆகும்

 17. 1 x 1 = 1
 18. பொருந்ததை வட்டமிடுக. அதட்கான கரணம் தருக.
  சாவி, மின்விளக்கு, மின்கல அடுக்கு, மின்னியற்றி 

  ()

    

 19. 2 x 2 = 4
 20. கூறறு (A) A உமது உடலானதுமின்அதிர்வை வெகு எளிதில் ஏற்றுக்கொள்கிறது.
  காரணம்(R): மனி்த உடலானது ஒரு நல்ல மின்கடத்தியாககும்.
  அ.A  மற்றும் R இரண்டும் சரி மற்றும் R என்பது A க்கு சரியான விளக்கம்.
  ஆ.A சரி, ஆனால் R என்பது A க்கு சரியான விளக்கம் அல்ல.
  இ.A தவறு ஆனால் R சரி.
  ஈ..A  மற்றும் R இரண்டும் சரி R என்பது A க்கு சரியான விளக்கம் அல்ல.

  ()

      

 21. எலும்மிச்சம் பழத்தில் இருந்து மின்னோட்டத்தை உருவாக்க முடியுமா? 

  ()

    

 22. 1 x 3 = 3
 23. தொடரிணைப்பு ஒன்றிட்கு மின்சுற்றுப் படம் வரையவும்.

 24. 2 x 5 = 10
 25. மின்சுற்றுகளில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் மின்சாதனங்களின் பெயர்களையும் அவற்றின் குறியீடுகளையும் பட்டியலிடுக.

 26. மின்கடத்திகள் மற்றும் அரிதிற்கடத்திகள் குறித்து சிறு குறிப்பு வரைக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard அறிவியல் - மின்னியல் Book Back Questions ( 6th Standard Science - Electricity Book Back Questions )

Write your Comment