" /> -->

மின்னியல் மாதிரி வினாத்தாள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  4 x 1 = 4
 1. வேதி ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றும் சாதனம்

  (a)

  மின் விசிறி

  (b)

  சூரிய மின்கலன்

  (c)

  மின்கலன்

  (d)

  தொலைக்காட்சி

 2. மின்சாரம் தயாரிக்கப்படும் இடம்

  (a)

  மின்மாற்றி

  (b)

  மின்உற்பத்தி நிலையம்

  (c)

  மின்சாரக் கம்பி

  (d)

  தொலைக்காட்சி

 3. மின்கல அடுக்கின் சரியான குறியீட்டைத் தேர்ந்தெடு

  (a)

    

  (b)

  (c)

  (d)

 4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது நற்கடத்தி?

  (a)

  வெள்ளி

  (b)

  மரம்

  (c)

  அழிப்பான்

  (d)

  நெகிழி

 5. 5 x 1 = 5
 6. ______ பொருள்கள் தன வழியே மின்னோட்டம் செல்ல அனுமதிக்கின்றன.

  ()

  மின் கடத்தி 

 7. ஒரு மூடிய மின்சுற்றினுல் பாயும் மின்சாரம் ______ எனப்படும்.

  ()

  மின்னோட்டம் 

 8. ______ என்பது மின்சுற்றை திறக்க அல்லது மூட உதவும் சாதனமாகும்.

  ()

  சாவி 

 9. மின்கலனின் குறியீட்டில் பெரிய செங்குத்து கோடு ______ முனையைக் குறிக்கும்.

  ()

  நேர் 

 10. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மின்களின் தொகுப்பு _____ ஆகும்.

  ()

   மின்கல  அடுக்கு 

 11. 5 x 1 = 5
 12. பக்க இணைப்பு மின்சுற்றில், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மின்னோட்டப் பாதைகள் உண்டு.

  (a) True
  (b) False
 13. இரண்டு மின்கலனைக் கொண்டு உருவாக்கப்படும் மின்கல அடுக்கில் ஒரு மின்கலத்தின் எதிர் முனையை மற்றொரு மின்கலத்தின் எதிர்முனையோடு இணைக்க வேண்டும்.

  (a) True
  (b) False
 14. சாவி என்பது மின்சுற்றினைத் திறக்க அல்லது மூடப்பயன்படும் மின்சாதனம் ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 15. தூய நீர் என்பது ஒரு நற்கடத்தியாகும்.

  (a) True
  (b) False
 16. துணை மின்கலன்களை  ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும்.

  (a) True
  (b) False
 17. 5 x 1 = 5
 18.   

 19. (1)

  திறந்த சாவி 

 20.   

 21. (2)

  ஒளிரும் மின்விளக்கு 

 22.   

 23. (3)

  ஒளிராத மின்விளக்கு 

 24.   

 25. (4)

  மின்கல அடுக்கு 

 26.   

 27. (5)

  மின்கலன் 

  1 x 1 = 1
 28. மாற்றும் - சாதனம் - மின்னாற்றலாக - ஆற்றலை - மின்கலன் - வேதி ஆகும்

 29. 1 x 1 = 1
 30. பொருந்ததை வட்டமிடுக. அதட்கான கரணம் தருக.
  சாவி, மின்விளக்கு, மின்கல அடுக்கு, மின்னியற்றி 

  ()

    

 31. 4 x 2 = 8
 32. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின்சுற்றில் மின்விளக்கு A மட்டும் ஒளிர வேண்டும் எனில் எந்தெந்த சாவி(கள்) மூடப்பட வேண்டும்.

   

  ()

     

 33. கூறறு (A) A உமது உடலானதுமின்அதிர்வை வெகு எளிதில் ஏற்றுக்கொள்கிறது.
  காரணம்(R): மனி்த உடலானது ஒரு நல்ல மின்கடத்தியாககும்.
  அ.A  மற்றும் R இரண்டும் சரி மற்றும் R என்பது A க்கு சரியான விளக்கம்.
  ஆ.A சரி, ஆனால் R என்பது A க்கு சரியான விளக்கம் அல்ல.
  இ.A தவறு ஆனால் R சரி.
  ஈ..A  மற்றும் R இரண்டும் சரி R என்பது A க்கு சரியான விளக்கம் அல்ல.

  ()

      

 34. எலும்மிச்சம் பழத்தில் இருந்து மின்னோட்டத்தை உருவாக்க முடியுமா? 

  ()

    

 35. டார்ச் விளக்கில் எவ்வகையான மின்சுற்று பயன்படுத்தப்படுகிறது?

  ()

    

 36. 2 x 3 = 6
 37. தொடரிணைப்பு ஒன்றிட்கு மின்சுற்றுப் படம் வரையவும்.

 38. வெள்ளி உலோகம் மிகச் சிறந்த மின்கடத்தியாகும். ஆனால் அது மின் கம்பி உருவாக்கப் பயனப்டுத்துவதில்லை?ஏன்?

 39. 3 x 5 = 15
 40. மின்மூலங்கள் என்றால் என்ன? இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு மின் நிலையங்கள் பற்றி விளக்குக.

 41. மின்கடத்திகள் மற்றும் அரிதிற்கடத்திகள் குறித்து சிறு குறிப்பு வரைக.

 42. ராகுல் ஒரு மின்சுற்றை அமைக்க விரும்பினான். அவனிடம் ஒரு மின்விளக்கு, குண்டூசி, ஒரு இணைப்புக்கு கம்பிகள் மற்றும் ஒரு தாமிரக் கம்பி ஆகியவை மட்டுமே உள்ளன. அவனிடம் மின்கலனோ, மின்கல அடுக்கோ இல்லை.எனினும் திடீரென்று அவனுக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது.எலும்மிச்சம்பழத்தைப் பயன்படுத்தி மீன்களை அடுக்கினை உருவாக்கினால் என்ன என்று ஒரு யோசனை தோன்றியது.அந்த மின்விளக்கு ஒளிருமா?

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard அறிவியல் - மின்னியல் மாதிரி வினாத்தாள் ( 6th Standard Science - Electricity Model Question Paper )

Write your Comment