முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:15:00 Hrs
Total Marks : 50
  1 x 5 = 5
 1. கூர்மையான ஒரு பென்சிலின் நீளத்தை அளவிடும்போது அளவு கோலின் ஒரு முனை 20 செ.மீ மற்றும் அடுத்த முனை 12.1 செ.மீ என்ற இரு அளவுகளைக் காட்டினால் பென்சிலின் நீளம் என்ன?

 2. 9 x 5 = 45
 3. வளைகோடுகளின் நீளத்தை அளக்க நீ பயன்படுத்தும் இரண்டு முறைகளை விளக்குக.

 4. பொருளின் இயக்கத்தினை எவற்றின் அடிப்படையில் நாம் வகைப்படுத்தலாம் ? எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

 5. எடுத்துக்காட்டுகளைக் கொண்டு பூர்த்தி செய்க.

 6. மூன்று நிலைமைகளில் உள்ள பருப்பொருள் மூலக்கூறுகளின் அமைப்பை விவரி. உனது விடைகாண படங்களை வரைக.

 7. வேர் மற்றும் தண்டு ஆகியவற்றின் பணிகளை பற்றி எழுதுக.

 8. பாலைவனங்களில் வாழ்வதற்கேற்ப ஒட்டகங்களின் காணப்படும் தகவமைப்புகளை விவரி.

 9. பறவைகளின் தகவமைப்பை விளக்குக.

 10. வைட்டமின்களையும் அவற்றின் குறைபாட்டால் ஏற்படும் நோய்களையும் அட்டவணைப்படுத்துக.

 11. கணினியின் பயன்பாடுகளை விரிவாகக் கூறுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard அறிவியல் முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 6th Standard Science Five Marks Model Question Paper )

Write your Comment