" /> -->

உடல் நலமும் சுகாதாரமும் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. நம் உடலின் தசைகளின் உருவாக்கத்திற்கு ________ தேவைப்படுகிறது.

  (a)

  கார்போஹைட்ரேட் 

  (b)

  கொழுப்பு 

  (c)

  புரதம் 

  (d)

  நீர் 

 2. ஸ்கர்வி _________ குறைபாட்டினால் உண்டாகிறது.

  (a)

  வைட்டமின் A 

  (b)

  வைட்டமின் B

  (c)

  வைட்டமின் C 

  (d)

  வைட்டமின் D

 3. பாக்டீரியா, ஒரு சிறிய _________ நுண்ணுயிரி

  (a)

  புரோகேரியோட்டிக்

  (b)

  யூகேரியோட்டிக்

  (c)

  புரோட்டோசோவா

  (d)

  செல்லற்ற

 4. 4 x 1 = 4
 5. ஊட்டச்சத்து குறைபாடு _________ நோய்களுக்கு வழிவகுக்கிறது.

  ()

  குறைபாட்டு நோய்கள்

 6. டைபாய்டு நோய்,_________ மற்றும் நீர் மாசுறுதலால் பரவுகிறது.

  ()

  உணவு

 7. குளிர்காய்ச்சல் (இன்புளுயன்சா) _____________ நுண்ணுயிரியால் ஏற்படுகிறது.

  ()

  வைரஸ்

 8. வைட்டமின் D குறைபாடு _________ நோயை ஏற்படுத்துகிறது.

  ()

  ஸ்கர்வி

 9. 4 x 1 = 4
 10. நம் உடலில் ஆற்றலை சேமித்து வைக்க கொழுப்பு உதவுகிறது.

  (a) True
  (b) False
 11. அனைத்து பாக்டீரியாக்களும் நீளிழைகளை பெற்றுள்ளன.

  (a) True
  (b) False
 12. ஹீமோகுளோபின் உற்பத்திக்கு இரும்புச்சத்து உதவுகிறது.

  (a) True
  (b) False
 13. ஓம்புயிரியின் உடலுக்கு வெளியேயும் வைரஸ்களால் வளர்ந்து இனப்பெருக்கம் செய்ய இயலும்.

  (a) True
  (b) False
 14. 1 x 2 = 2
 15. 3 x 2 = 6
 16. அரிசி:கார்போஹைட்ரேட்::பருப்பு வகைகள்_________ 

 17. அயோடின்:முன் கழுத்து கழலை நோய்::இரும்பு:___________ 

 18. காலரா:பாக்டீரியா::சின்னம்மை:_________ 

 19. 3 x 2 = 6
 20. கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் புரதத்தினை வேறுபடுத்தி எழுதுக.

 21. பழங்களையும் காய்கறிகளையும் வெட்டியபின் நீரில் கழுவக்கூடாது. ஏன்?

 22. வைரஸால் ஏற்படும் நோய்கள் இரண்டினை எழுதுக.

 23. 1 x 5 = 5
 24. வைட்டமின்களையும் அவற்றின் குறைபாட்டால் ஏற்படும் நோய்களையும் அட்டவணைப்படுத்துக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard அறிவியல் - உடல் நலமும் சுகாதாரமும் Book Back Questions ( 6th Standard Science - Health And Hygiene Book Back Questions )

Write your Comment