" /> -->

விலங்குகள் வாழும் உலகம் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  4 x 1 = 4
 1. உயிரினங்களைப் பற்றி படிக்கும் அறிவியல் பிரிவு ________ 

  (a)

  உளவியல் 

  (b)

  உயிரியல் 

  (c)

  விலங்கியல் 

  (d)

  தாவரவியல் 

 2. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது வாழிடத்தைக் குறிக்காது?

  (a)

  பாலைவனத்தில் காணப்படும் ஒட்டகங்கள்

  (b)

  குளத்தில் காணப்படும் மீன் மற்றும் நத்தை.

  (c)

  வயல்நிலத்தில் காணப்படும் புல் மேயக்கூடிய கால்நடை.

  (d)

  காடுகளில் உள்ள வனவிலங்குகள்.

 3. பறவைகள் காற்றில் பறப்பதற்குக் கீழ்க்கண்ட எது உதவியாக உள்ளது?

  (a)

  கனமான மற்றும் உறுதியான எலும்புகள்.

  (b)

  மென்மையான மற்றும் அடர்த்தியான எலும்புகள்.

  (c)

  உள்ளீடற்ற மற்றும் இலகுவான எலும்புகள்.

  (d)

  தட்டையான மற்றும் அடர்த்தியான எலும்புகள்.

 4. பாரமீசியம் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு இடம் பெயர்வதற்கு பயன்படுத்தும் உறுப்பு.

  (a)

  போலிக்கால்கள் 

  (b)

  குறியீழைகள்

  (c)

  கால்கள்

  (d)

  சிலியா

 5. 3 x 1 = 3
 6. நீர் நிலைகள், பாலைவனங்கள் மற்றும் மலைகள் ஆகியவற்றை _________ என்று அழைக்கலாம்.

  ()

  சூழ்நிலை மண்டலம்

 7. மீனின் சுவாச உறுப்பு ________ ஆகும்.

  ()

  செவுள்கள்

 8. ஒட்டகங்கள் தங்கள் திமில்களில் _________ சேமிக்கின்றன.

  ()

  கொழுப்பைச் 

 9. 3 x 1 = 3
 10. ஓர் உயிரி வாழக்கூடிய அல்லது இருக்கக் கூடிய இடம் வாழிடம் எனப்படும்.

  (a) True
  (b) False
 11. புவியியல் அமைப்பு மற்றும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளும் புவியின் அனைத்து இடங்களிலும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்.

  (a) True
  (b) False
 12. ஒரு செல் உயிரியான அமீபா, பொய்க்கால்கள் மூலம் இடப்பெயர்ச்சி செய்கிறது.

  (a) True
  (b) False
 13. 3 x 2 = 6
 14. பறவைகள் தங்கள் இரைகளை எவ்வாறு பிடிக்கின்றன?

 15. அமீபாவின் இடப்பெயர்ச்சி உறுப்பு எது?

 16. பறவைகள் காற்றில் பறக்கும் பொழுது எந்த உடலமைப்பைப் பயன்படுத்தி பறக்கும் திசையை மாற்றிக் கொள்கின்றன.

 17. 3 x 3 = 9
 18. ஒரு செல் உயிரிகளை பல செல் உயிரிகளிடமிருந்து வேறுபடுத்துக.

 19. பறவைகளின் எவ்வகையான உடலமைப்பு காற்றில் பறக்க உதவி செய்கிறது?

 20. முதுகெலும்பற்ற விலங்குகளின் வகைகள் யாவை?

 21. 1 x 5 = 5
 22. பாலைவனங்களில் வாழ்வதற்கேற்ப ஒட்டகங்களின் காணப்படும் தகவமைப்புகளை விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard அறிவியல் - விலங்குகள் வாழும் உலகம் Book Back Questions ( 6th Standard Science - Living World Of Animals Book Back Questions )

Write your Comment