" /> -->

நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் - ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  5 x 1 = 5
 1. _______ என்பது பருப்பொருளால் ஆனது அல்ல

  (a)

  தங்க மோதிரம்

  (b)

  இரும்பு ஆணி

  (c)

  ஒளி

  (d)

  எண்ணெய்த்துளி

 2. 400மிலி கொள்ளவு கொண்ட ஒரு கிண்ணத்தில் 200மிலி நீர் ஊற்றப்படுகிறது இப்போது நீரின் பருமன்

  (a)

  400மிலி

  (b)

  600மிலி

  (c)

  200மிலி

  (d)

  800மிலி

 3. _______ வகையான கலவையினை வடிகட்டுதல் முறையினால் பிரித்தெடுக்கலாம்.

  (a)

  திடப் பொருள் - திடப் பொருள்

  (b)

  திடப் பொருள் - நீர்மம்

  (c)

  நீர்மம் - நீர்மம்

  (d)

  நீர்மம் - வாயு

 4. திண்மம் - திண்மம் சேர்ந்த கலவையில் எடையில் வேறுபடும் தொன்மத்தைப் பிரிக்க 'X' என்ற பிரித்தல் முறையைப் பயன்படுத்துகிறோம்.
  'X' என்பது குறிப்பது,

  (a)

  சலித்தல்

  (b)

  கைகளால் தேர்ந்தெடுத்தல் 

  (c)

  கதிரடித்தல் 

  (d)

  தூற்றுதல்

 5. இரண்டுக்கு மேற்பட்ட வாயுக்களைப் பிரிக்க பயன்படும் முறை,

  (a)

  தெளிய வைத்தல் 

  (b)

  நீர்மமாக்குதல்

  (c)

  கைகளால் தேர்தெடுத்தல்

  (d)

  தெளிய வைத்து இறுத்தல் 

 6. 5 x 1 = 5
 7. பருப்பொருள் என்பது ________ ஆல் ஆனவை

  ()

  மிகமிகச் சிறிய துகள்கள்

 8. தின்மத்தில் துகள்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி ___ ஐ விடக் குறைவு

  ()

  திரவம் மற்றும் வாயு

 9. நெல் தாவரத்திலிருந்து தானியங்களை _______ முறை மூலம் பிரித்தெடுக்கலாம்.

  ()

  தூற்றுதல் 

 10. ஒரு துளி நீரில் ஏறக்குறைய ______ நீர் துகள்கள் அடங்கியுள்ளது

  ()

  1021

 11. ______ புவிஈர்ப்பு விசையால் பாதிக்கப்படுவதில்லை.

  ()

  வாயுக்கள்

 12. 5 x 1 = 5
 13. காற்று அழுத்தத்திற்கு உட்படாது

  (a) True
  (b) False
 14. திரவங்களுக்கு குறிப்பிட்ட பருமன் இல்லை ஆனால் குறிப்பிட்ட வடிவம் உண்டு

  (a) True
  (b) False
 15. தின்மத்தில் உள்ள துகள்கள் எளிதில் நகருகின்றன

  (a) True
  (b) False
 16. சமைக்கும் முன் பருப்பு வகைகளை நீரில் கழுவி, அந்நீரை வடிகட்டுதல் மூலம் பிரித்தெடுக்கலாம்.

  (a) True
  (b) False
 17. திடப்பொருளைகளில் இருந்து நீர்ம பொருள்களை பிரிப்பதற்கான பயன்படுத்தபடும் வடிகட்டி ஒரு வகை சல்லடையே

  (a) True
  (b) False
 18. 5 x 1 = 5
 19. எளிதில் உடையக்கூடியது (நொறுங்கும் தன்மை)

 20. (1)

  நெகிழி ஒயர் (wire)

 21. எளிதில் வளையக்கூடியது

 22. (2)

  உலோகத் தட்டு

 23. எளிதில் இழுக்கலாம்

 24. (3)

  மண் பானை

 25. எளிதில் அழுத்தலாம்

 26. (4)

  பருத்தி, கம்பளி

 27. எளிதில் வெப்பமடையும்

 28. (5)

  ரப்பர் வளையம்

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard அறிவியல் - நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் - ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 6th Standard Science - Matter Around Us - One Mark Questions and Answer Key )

Write your Comment