முதல் பருவம் மாதிரி வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 60
  5 x 1 = 5
 1. ஒரு மரத்தின் சுற்றளவை அளவிடப் பயன்படுவது.

  (a)

  மீட்டர் அளவு கோல்

  (b)

  மீட்டர் கம்பி

  (c)

  பிளாஸ்டிக் அளவுகோல்

  (d)

  அளவு நாடா

 2. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான தொடர்பினைத் தேர்ந்தெடு

  (a)

  வேகம் = தொலைவு x காலம்

  (b)

  வேகம் = தொலைவு / காலம்

  (c)

  வேகம் = காலம் / தொலைவு

  (d)

  வேகம் = 1/(தொலைவு x காலம்)

 3. குளம்  _______ வாழிடத்திற்கு உதாரணம்

  (a)

  கடல்

  (b)

  நன்னீர் வாழிடம்

  (c)

  பாலைவனம்

  (d)

  மலைகள்

 4. ஸ்கர்வி _________ குறைபாட்டினால் உண்டாகிறது.

  (a)

  வைட்டமின் A 

  (b)

  வைட்டமின் B

  (c)

  வைட்டமின் C 

  (d)

  வைட்டமின் D

 5. முதல் கணினி அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு 

  (a)

  1980

  (b)

  1947

  (c)

  1946

  (d)

  1985

 6. 4 x 1 = 4
 7. SI அலகு முறையில் நீளத்தின் அலகு ______________ 

  ()

    மீ

 8. புவிஈர்ப்புவிசை ______________ விசையாகும்..

  ()

  தொடா விடை 

 9. புவிபரப்பில் நீரின் அளவு ________ 

  ()

    70%

 10. மீனின் சுவாச உறுப்பு ________ ஆகும்.

  ()

  செவுள்கள்

 11. 4 x 1 = 4
 12. நிறையை 126 கிகி எனக் கூறுவது சரியே.

  (a) True
  (b) False
 13. காற்று அழுத்தத்திற்கு உட்படாது

  (a) True
  (b) False
 14. மலைகள் நன்னீர் வாழிடத்திற்கு ஒர் உதாரணம்

  (a) True
  (b) False
 15. நம் உடலில் ஆற்றலை சேமித்து வைக்க கொழுப்பு உதவுகிறது.

  (a) True
  (b) False
 16. 5 x 1 = 5
 17. கிலோ

 18. (1)

  ரப்பர் வளையம்

 19. (2)

  மலட்டுத்தன்மை

 20. எளிதில் இழுக்கலாம்

 21. (3)

  103

 22. வைட்டமின் E

 23. (4)

  நுண்செயலி

 24. நான்காம் தலைமுறை

 25. (5)

  சுழற்சி இயக்கம்

  1 x 5 = 5
 26. கூர்மையான ஒரு பென்சிலின் நீளத்தை அளவிடும்போது அளவு கோலின் ஒரு முனை 20 செ.மீ மற்றும் அடுத்த முனை 12.1 செ.மீ என்ற இரு அளவுகளைக் காட்டினால் பென்சிலின் நீளம் என்ன?

 27. 5 x 2 = 10
 28. பின்வரும் அலகினை ஏறு வரிசையில் எழுதுக.
  1 மீட்டர், 1 சென்டி மீட்டர், 1 கிலோ மீட்டர் மற்றும் 1 மில்லிமீட்டர்.

 29. படிய வைத்தால் : வரையறு

  ()

    

 30. வாழிடம் என்பதை வரையறு.

  ()

    

 31. இந்தியாவில் ஒட்டகங்களை நாம் எங்கு காண முடியும்?

 32. வைரஸால் ஏற்படும் நோய்கள் இரண்டினை எழுதுக.

 33. 4 x 3 = 12
 34. ஒரு வண்டியானது 5 மணி நேரத்தில் 400கி.மீ தூரத்தைக் கடந்தால் வண்டியின் சராசரி வேகம் என்ன?

 35. உணவுக்கு கலப்படம் என்றால் என்ன?

 36. நில வாழிடம் மற்றும் நீர் வாழிடத்தை வேறுபடுத்துக.

 37. முதுகெலும்பற்ற விலங்குகளின் வகைகள் யாவை?

 38. 3 x 5 = 15
 39. எடுத்துக்காட்டுகளைக் கொண்டு பூர்த்தி செய்க.

 40. வேர் மற்றும் தண்டு ஆகியவற்றின் பணிகளை பற்றி எழுதுக.

 41. கணினியின் பயன்பாடுகளை விரிவாகக் கூறுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard அறிவியல் முதல் பருவம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 6th Standard Science Term 1 Model Question Paper )

Write your Comment