தாவரங்கள் வாழும் உலகம் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. குளம்  _______ வாழிடத்திற்கு உதாரணம்

  (a)

  கடல்

  (b)

  நன்னீர் வாழிடம்

  (c)

  பாலைவனம்

  (d)

  மலைகள்

 2. நீரை உறிஞ்சும் பகுதி ________ ஆகும்

  (a)

  வேர்

  (b)

  தண்டு

  (c)

  இலை 

  (d)

  பூ

 3. நீர் வாழ் தாவரங்களின் வாழிடம்

  (a)

  நீர்

  (b)

  நிலம்

  (c)

  பாலைவனம்

  (d)

  மலை

 4. 3 x 1 = 3
 5. புவிபரப்பில் நீரின் அளவு ________ 

  ()

    70%

 6. ஊன்றுதல், உறிஞ்சுதல் இரண்டும் __________ வேலை

  ()

    வேரின்

 7. ஆணிவேர்த் தொகுப்பு ________ தாவரங்களில் காணப்படுகிறது.

  ()

    இருவித்தலைத்

 8. 4 x 1 = 4
 9. தாவரங்கள் நீர் இன்றி வாழ முடியும்

  (a) True
  (b) False
 10. தாவரங்களின் மூன்று பாகங்கள் - வேர், தண்டு, இலைகள்

  (a) True
  (b) False
 11. மலைகள் நன்னீர் வாழிடத்திற்கு ஒர் உதாரணம்

  (a) True
  (b) False
 12. வேர் முட்களாக மாற்றுரு அடைந்துள்ளது

  (a) True
  (b) False
 13. 5 x 1 = 5
 14. மலைகள்

 15. (1)

  இமயமலை

 16. பாலைவனம்

 17. (2)

  கிளைகள்

 18. தண்டு

 19. (3)

  இலைகள்

 20. ஒளிச் சேர்க்கை

 21. (4)

  ஒரு வித்திலைத் தாவரங்கள்

 22. சல்லிவேர்த் தொகுப்பு

 23. (5)

  வறண்ட இடங்கள்

  2 x 2 = 4
 24. பாலைவனத்து தாவரங்களை அடையாளம் காண்க.

  ()

     

 25. இலைக்கும், ஒளிச் சேர்க்கைக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு என்ன?

  ()

    

 26. 2 x 3 = 6
 27. மல்லிகைக்கொடி ஏன் பின்னு கொடி என அழைக்கப்படுகிறது?

 28. நில வாழிடம் மற்றும் நீர் வாழிடத்தை வேறுபடுத்துக.

 29. 1 x 5 = 5
 30. வேர் மற்றும் தண்டு ஆகியவற்றின் பணிகளை பற்றி எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard அறிவியல் - தாவரங்கள் வாழும் உலகம் Book Back Questions ( 6th Standard Science - The Living World Of Plants Book Back Questions )

Write your Comment