நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. _______ என்பது பருப்பொருளால் ஆனது அல்ல

  (a)

  தங்க மோதிரம்

  (b)

  இரும்பு ஆணி

  (c)

  ஒளி

  (d)

  எண்ணெய்த்துளி

 2. _______ வகையான கலவையினை வடிகட்டுதல் முறையினால் பிரித்தெடுக்கலாம்.

  (a)

  திடப் பொருள் - திடப் பொருள்

  (b)

  திடப் பொருள் - நீர்மம்

  (c)

  நீர்மம் - நீர்மம்

  (d)

  நீர்மம் - வாயு

 3. பின்வருவனவற்றுள் எது கலவையோ அல்ல

  (a)

  பாலுடன் காபி

  (b)

  எலுமிச்சை ஜூஸ்

  (c)

  நீர்

  (d)

  கொட்டைகள் புதைத்த ஐஸ்கிரீம்

 4. 4 x 1 = 4
 5. பருப்பொருள் என்பது ________ ஆல் ஆனவை

  ()

  மிகமிகச் சிறிய துகள்கள்

 6. தின்மத்தில் துகள்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி ___ ஐ விடக் குறைவு

  ()

  திரவம் மற்றும் வாயு

 7. நெல் தாவரத்திலிருந்து தானியங்களை _______ முறை மூலம் பிரித்தெடுக்கலாம்.

  ()

  தூற்றுதல் 

 8. குழாய் கிணறுகளில் இருந்து பெறப்படும் நீர் பொதுவாக ____ நீராக அமையும்.

  ()

  தூய நீர்

 9. 3 x 1 = 3
 10. காற்று அழுத்தத்திற்கு உட்படாது

  (a) True
  (b) False
 11. சமைக்கும் முன் பருப்பு வகைகளை நீரில் கழுவி, அந்நீரை வடிகட்டுதல் மூலம் பிரித்தெடுக்கலாம்.

  (a) True
  (b) False
 12. தானியத்தையும் உமியையும் தூற்றுதல் மூலம் பிரிக்கலாம்

  (a) True
  (b) False
 13. 3 x 2 = 6
 14. பருப்பொருள் - வரையறு

  ()

    

 15. சமைக்கும் முன் அரிசியில் உலா உமி, தூசு போன்ற நுண்ணிய மாசு பொருட்கள் எவ்வாறு நீக்கப்படுகிறது?

  ()

    

 16. கலவைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டினைக் கூறி அது எவ்வாறு கலவை என்று அழைக்கப்படுகிறது என்பதை காரணத்துடன் நியாயப்படுத்தவும்.

  ()

    

 17. 3 x 3 = 9
 18. இரப்பர் பந்தை அழுத்தும் பொது வடிவம் மாறுகிறது? அதை திண்மம் என அழைக்கலாமா?

 19.  கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தை பார்த்து அதில் பின்பற்றப்படும் பிரிதல் முறையியனை விவரிக்கவும்.

 20. உணவுக்கு கலப்படம் என்றால் என்ன?

 21. 1 x 5 = 5
 22. மூன்று நிலைமைகளில் உள்ள பருப்பொருள் மூலக்கூறுகளின் அமைப்பை விவரி. உனது விடைகாண படங்களை வரைக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th அறிவியல் Unit 3 நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் Book Back Questions ( 6th Standard Science Unit 3 Matter Around Us Book Back Questions )

Write your Comment