பகுமுறை வடிவியல் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. சாய்வுகள்\(\frac { 1 }{ 2 } \)  மற்றும் 3 உடைய நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தைக் காண்க.

 2. (4, 1) என்ற புள்ளியிலிருந்து 3x-4y+12 = 0 என்ற கோடு உள்ள செங்குத்து தூரத்தைக் காண்க

 3. x+y-4=0.,3x+2=0 மற்றும் 3x-3y+16=0 என்பன ஒரு புள்ளி வழிக் கோடுகள் எனக்காட்டு

 4.  x2+y2+ax+by = 0 என்ற வட்டமானது (1,2) மற்றும் (1,1) என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்கிறது எனில் 'a' மற்றும் 'b' -ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

 5. (-2,5) என்ற புள்ளியிடத்து x2+y2+3x-8y+17 = 0 என்ற வட்டத்திற்கு வரையப்படும் தொடுகோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க

 6. x2+y2+8x+4y+8 =0 என்ற வட்டத்திற்கு (2,3) என்ற புள்ளியிலிருந்து வரையப்படும் தொடுகோட்டின் நீளம் காண்க

 7. (-2,-2) என்ற புள்ளியிடத்து x2+y2-4x+4y-8 =0  என்ற வட்டத்திற்கு தொடுகோடு காண்க.

 8. நகரும் புள்ளி P, (2,3) மற்றும் (1, 5) ஆகியவை ஒரு கோடமை புள்ளிகள் எனில் P இன் நியமபாதை காண்க

 9. ax2+2hxy+by2=0என்ற இரட்டை நேர்க்கோடுகளின் ஒன்றின் சாய்வு மற்றொன்று ப�ோல் 3 மடங்கு எனில்3h2=4ab என நிறுவுக

 10. (a-1)x2+by2+(b-8)xy+4x+4y-1=0 என்ற சமன்பாடு ஒரு வட்டத்தைக் குறிக்கும் எனில் a, b யின் மதிப்பு காண்க

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வணிகக் கணிதம் - பகுமுறை வடிவியல் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Analytical Geometry - Three Marks Questions )

Write your Comment