பகுமுறை வடிவியல் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 00:20:00 Hrs
Total Marks : 20
  15 x 1 = 15
 1. ax2+2hxy+by2= 0 என்ற இரட்டை நேர்கோடுகளின் சாய்வுகள் m1 ,m2 எனில், m1+m2 மதிபபு

  (a)

  \(\frac { 2h }{ b } \)

  (b)

  \(\frac { 2h }{ b } \)

  (c)

  \(\frac { 2h }{ a } \)

  (d)

  \(\frac { 2h }{ a } \)

 2. 2x-3y-5= 0 மற்றும் 3x-4y-7=0 என்ற கோடுகள் ஒரு வட்டத்தின் விட்டங்கள் எனில், அவ்வட்டத்தின் மையம்

  (a)

  (-1,1)

  (b)

  (1,1)

  (c)

  (1,-1)

  (d)

  (-1,-1)

 3. 7x+5y-8 = 0 என்ற கோட்டின் சாய்வு

  (a)

  \(\frac { 7 }{ 5 } \)

  (b)

  \(\frac { 7 }{ 5 } \)

  (c)

  \(\frac { 5 }{ 7 } \)

  (d)

  \(\frac { 5 }{ 7 } \)

 4. ஒரு வட்டம், x -அச்சு, y -அச்சு மற்றும் x = 6 என்ற நேர்க்கோடு ஆகியவற்றைத் தொடுகிறது எனில், அவ்வட்டத்தின் நீளம்

  (a)

  6

  (b)

  3

  (c)

  12

  (d)

  4

 5. பரவளையத்தின் மையத்தொலைத்தகவு

  (a)

  3

  (b)

  2

  (c)

  0

  (d)

  1

 6. y2=4ax என்ற பரவளையத்தின் இயக்குவரைக்கும் குவியத்திற்கும் இடைப்பட்டத் தூரம்

  (a)

  a

  (b)

  2a

  (c)

  4a

  (d)

  3a

 7. y2=-x என்ற பரவளையத்தின் இயக்குவரையின் சமன்பாடு

  (a)

  4x+1=0

  (b)

  4x-1=0

  (c)

  x-4=0

  (d)

  x+4=0

 8. ஒரு வட்டத்தின் சுற்றளவு 8π அலகுகள் மற்றும் மையம் (2, 2) எனில் அவ்வட்டத்தின் சமன்பாடு

  (a)

  (x-2)2+(y-2)2=4

  (b)

  (x-2)2+(y-2)2=16

  (c)

  (x-4)2+(y-4)2=2

  (d)

  x2+y2=4

 9. x+2y+7= 0 என்ற கோட்டிலிருந்து,எப்பொழுதும் சமதொலைவில் இருக்குமாறு நகரும் P என்ற புள்ளியின் இயங்குவரை

  (a)

  x+2y+2 = 0

  (b)

  x-2y+1 =0

  (c)

  2x-y+2 =0

  (d)

  3x+y+1 =0

 10. x2+y2+ax+by-4 = 0  என்ற வட்டத்தின் மையம் (1,-2) எனில் அதன் ஆரம்

  (a)

  3

  (b)

  2

  (c)

  4

  (d)

  1

 11. x2= 16y என்ற பரவளையத்தின் குவியம்

  (a)

  (4,0)

  (b)

  (-4,0)

  (c)

  (0,4)

  (d)

  (0,-4)

 12. x2+y2-2x+2y-9 =0 என்ற வட்டத்தின் மையம்

  (a)

  (1,1)

  (b)

  (-1,-1)

  (c)

  (-1,1)

  (d)

  (1,-1)

 13. வட்டத்தின் மையம் (-a,-b) மற்றும் ஆரம் \(\sqrt { { a }^{ 2 }-{ b }^{ 2 } } \) எனில் வட்டத்தின் சமன்பாடு

  (a)

  x2+y2+2ax+2by+2b2 = 0

  (b)

  x2+y2+2ax+2by-2b2 = 0

  (c)

  x2+y2+2ax-2bx-2b2 = 0

  (d)

  x2+y2-2ax-2by+2b2 = 0

 14. ஆய அச்சுகளின் சேர்ப்பு சமன்பாடு

  (a)

  x2-y2 = 0

  (b)

  x2+y2 = 0

  (c)

  xy =c

  (d)

  xy =0

 15. ax2+4xy+2y2 = 0 என்ற சமன்பாடு இணையான இரட்டைக் கோடுகளை குறிக்குமெனில் 'a' ன் மதிப்பு

  (a)

  2

  (b)

  -2

  (c)

  4

  (d)

  -4

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வணிகக் கணிதம் பகுமுறை வடிவியல் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Business Maths Analytical Geometry One Marks Model Question Paper )

Write your Comment