வகையீட்டின் பயன்பாடுகள் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. C(x)= 2x3+5x2-14x+21 என்ற செலவு சார்பின் சராசரி மாறாச் செலவானது

  (a)

  \(\frac { 2 }{ 3 } \)

  (b)

  \(\frac { 5 }{ x } \)

  (c)

  \(-\frac { 14 }{ x } \)

  (d)

  \(\frac { 21 }{ x } \)

 2. p= 20–3x என்ற தேவைச் சார்பின் இறுதி நிலை வருவாய்

  (a)

  20–6x

  (b)

  20–3x

  (c)

  20+6x

  (d)

  20+3x

 3. C = \(\frac { 1 }{ 25 } { e }^{ 5x }\),என்ற செலவுச் சார்புக்கான இறுதிநிலைச் செலவு

  (a)

  \(\frac { 1 }{ 25 } \)

  (b)

  \(\frac { 1 }{ 5 } { e }^{ 5x }\)

  (c)

  \(\frac { 1 }{ 125 } { e }^{ 5x }\)

  (d)

  25e5x

 4. ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் சராசரி வருவாய் ரூ.50 மற்றும் அதன் தேவை நெகிழ்ச்சி 2 எனில் அதனுடைய இறுதி நிலை வருவாய் 

  (a)

  ரூ.50

  (b)

  ரூ.25

  (c)

  ரூ.100

  (d)

  ரூ.75

 5. f(x,y) என்பது n ,படியுள்ள சமப்படித்தான சார்பு எனில் \(x\frac { \partial f }{ \partial x } +y\frac { \partial f }{ \partial y } \)-க்குச் சமமானது 

  (a)

  (n–1)f

  (b)

  n(n–1)f

  (c)

  nf

  (d)

  f

 6. 3 x 2 = 6
 7. ஒரு நிறுவனத்தின் செலவுச் சார்பு C =\(\frac { 1 }{ 3 } \)x3-3x2+9x .சராசரி செலவு சிறுமத்தை அடையும் பொழுது அதன் உற்பத்தி அளவு (x  > 0) காண்க

 8. p =3-ல் x-2p2+5 அளிப்பு சார்பின் அளிப்பு நெகிழ்ச்சியைக் காண்க

 9. ஒரு நிறுவனம் x அலகுகள் உற்பத்தி செய்வதற்கான இலாபச் சார்பு P(x) =\(\frac { { x }^{ 3 } }{ 3 } \)+x2+xஅந்த நிறுவனம் இலாபத்தில் இயங்குகிறதா,இல்லையா என கணிக்கவும்

 10. 3 x 3 = 9
 11. \(p=(a-bx)^{ \frac { 1 }{ 2 } }\) என்ற தேவை x -ல் தேவை நெகிழ்ச்சி 1 எனும்போது x ன் மதிப்பை காண்க

 12. x =\(\frac { p }{ p+5 } \) என்ற அளிப்பு விதிக்கு p =20-ல் அளிப்பு நெகிழ்ச்சியைக் காண்க.மேலும் விடைக்கு விளக்கம் தருக

 13. u = log(x2+y2) எனில், \(\frac { \partial ^{ 2 }u }{ \partial x^{ 2 } } +\frac { \partial ^{ 2 }u }{ \partial y^{ 2 } } =0\)எனக்காட்டுக

 14. 2 x 5 = 10
 15. ஒரு நிறுவனத்தில் தேவை மற்றும் செலவுச் சார்புகள் p =497-0.2 xமற்றும் C=25x +10000 ஆகும்.இலாபம் பெருமத்தை அடையும்பொழுது உற்பத்தி அளவு மற்றும் விலையைக் காண்க

 16. f(x)=2x3+9x2+12x+1 என்ற சார்பின் தேக்கநிலைப் புள்ளி மற்றும் தேக்கநிலை மதிப்பினைக் காண்க

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வணிகக் கணிதம் - வகையீட்டின் பயன்பாடுகள்வகையீட்டின் பயன்பாடுகள் Book Back Questions ( 11th Business Maths - Applications Of Differentiation Book Back Questions )

Write your Comment